Voor de SON’s moeten onderstaande wijzigingen van de statuten bij authentieke akte worden vastgesteld:

  1. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders,
  2. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 11:7, § 2 te vertegenwoordigen, en de manier waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college),
  3. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 11:14 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, en de manier waarop zij dat dagelijks bestuur uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college),
  4. de voorwaarden voor statutenwijziging,
  5. het belangeloos doel waaraan de stichting, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen.

De documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank moet bezorgen:

  1. een eensluidend afschrift van de authentieke akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
  2. de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
  3. formulier I met het oog op de bekendmaking en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  4. het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.