Naast de eerder vermelde documenten moet u ook de volgende documenten neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel (van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft):

  1. de akten betreffende de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de stichting te vertegenwoordigen. De formulieren I en II voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad);
  2. jaarlijks moet de door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening worden bezorgd hetzij aan de griffie van de rechtbank van koophandel voor kleine verenigingen, hetzij aan de Nationale Bank voor grote verenigingen. De boekhoudkundige vereisten verschillen naargelang het geval. Voor meer informatie kunt u de brochures over dit onderwerp raadplegen: ‘Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen’ en ‘Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en de zeer grote verenigingen’;
  3. de beslissingen tot ontbinding en vereffening van de stichting. De formulieren I en II voor bekendmaking moeten ook bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).