De volgende gegevens moeten in de statuten van een stichting worden vermeld:

  1. de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de stichting is gevestigd;
  2. de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de stichting nastreeft en van de activiteiten die ze uitoefent;
  3. de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders;
  4. indien van toepassing: de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting overeenkomstig artikel 11:7, § 2 te vertegenwoordigen, en de manier waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college);
  5. indien van toepassing: de manier van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen aan wie overeenkomstig artikel 11:14 het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, en de manier waarop zij dat dagelijks bestuur uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college);
  6. de voorwaarden om de statuten te wijzigen;
  7. het belangeloos doel waaraan de stichting, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen.

 

De volgende gegevens moeten in de statuten van de stichting of in de andere bepalingen van de oprichtingsakte worden vermeld:

  1. de naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter of, als het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, het ondernemingsnummer en adres van de zetel;
  2. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de stichting is gevestigd en, indien van toepassing, het e-mailadres en de website van de stichting;
  3. de identiteit van de bestuurders, dagelijks bestuurders en de andere personen bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen, en indien van toepassing, van de commissaris.