De internationale vereniging zonder winstoogmerk is een groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft. Hoewel deze rechtsvorm op verschillende punten gelijkenissen vertoont met de vzw, mag hij niet worden verward met de vzw (vereniging zonder winstoogmerk). De ivzw heeft immers ook haar eigen kenmerken:

  • Het internationale karakter van de vereniging wordt bepaald door het niet-winstgevende doel van internationaal nut. Het doel en de activiteiten die zij beoogt ten uitvoer te leggen, moeten worden vermeld in de statuten.
  • De zetel moet in BelgiĆ« gevestigd zijn.
  • Zodra een gemeenschappelijk project is bepaald, moeten de statuten die de grondbeginselen van de organisatie vertegenwoordigen, bij authentieke akte worden opgesteld. Het optreden van een notaris is dan ook noodzakelijk. De rechtspersoonlijkheid wordt later verleend bij koninklijk besluit. Er zal een nieuw koninklijk besluit nodig zijn voor elke latere wijziging van het doel en/of de activiteiten.
  • Als vereniging mogen de leden van een ivzw geen enkel materieel voordeel ontvangen van de ivzw. De wet vereist geen minimumaantal leden, maar een vereniging houdt in dat er minimaal twee leden zijn. Om verlamming te voorkomen, verdient het evenwel aanbeveling om te zijn samengesteld uit minimaal drie personen. Het statuut van de leden moet worden gereglementeerd in de statuten aangezien de wet de stichters de volledige vrijheid geeft.
  • Aangezien de ivzw een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van deze van de leden ervan, heeft zij zelf rechten en plichten. De leden zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de ivzw.
  • De ivzw bestaat uit twee organen: het algemeen leidinggevend orgaan en het bestuursorgaan, waarvan de bevoegdheden en de werking moeten worden geregeld in de statuten.
  • Hoewel geen kapitaal is ingebracht, moet de ivzw voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.