Als de doelstellingen waarvoor de IVZW is opgericht wijzigen, en/of de activiteiten die de vereniging uitvoert om die doelstellingen te bereiken, dan is een koninklijk besluit vereist.

Documenten die u aan de FOD Justitie moet bezorgen:

  1. een uittreksel van het proces-verbaal van de algemene vergadering ondertekend door de bevoegde perso(o)n(en), met daarin het gewijzigde doel (en/of de activiteiten) en waaruit duidelijk blijkt dat deze wijziging goedgekeurd werd met het daartoe vereiste aanwezigheidsquorum en stemmingsquorum;
  2. een verzoekschrift waarin de goedkeuring van de wijziging wordt gevraagd, gericht aan de minister van Justitie, maar bijgevoegd aan de andere documenten;
  3. de lijst van de leden van de raad van bestuur in functie op het ogenblik van de beslissing van de wijziging: naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en adres; voor de rechtspersonen: naam, rechtsvorm en adres van de zetel;
  4. een e-mail met een vergelijkende tabel (in Word-formaat) van het vroegere doel en de vroegere activiteiten die bij Koninklijk Besluit werden erkend en goedgekeurd, en het voorgestelde nieuwe doel en de nieuwe activiteiten.

U verstuurt die documenten naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden
Internationale verenigingen en stichtingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Met het oog op een betere administratieve verwerking van het dossier wordt aanbevolen dat de aanvrager ook twee versies van het artikel van de statuten met het doel en de activiteiten per e-mail en in Word-formaat toestuurt. Enerzijds de formulering die voortvloeit uit de laatste bij koninklijk besluit goedgekeurde wijziging en anderzijds de gewijzigde formulering die ter koninklijke goedkeuring zal worden voorgelegd.

Wanneer het koninklijk besluit is genomen, stuurt de administratie vier afschriften van het besluit aan de notaris, aan de raadsman of aan de internationale vereniging. Een van de vier afschriften moet u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank bezorgen (van het arrondissement waar de IVZW haar zetel heeft), vergezeld van de andere documenten.

De internationale vereniging zonder winstoogmerk mag haar statuten dus niet publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk besluit bekomt dat de rechtspersoonlijkheid verleent. Doet zij dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie gebeuren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om zo de eerste publicatie recht te zetten.

De internationale vereniging zonder winstoogmerk mag de wijziging van het doel en/of de activiteiten dus niet publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk goedkeuringsbesluit bekomt. Doet zij dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie gebeuren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om zo de eerste publicatie recht te zetten.

Documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de IVZW haar zetel heeft) moet bezorgen:

  • een afschrift van het koninklijk besluit dat de wijzigingen goedkeurt;
  • de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
  • formulier I met het oog op de bekendmaking en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.