Onderstaande wijzigingen van de statuten moeten bij authentieke akte worden vastgesteld:

  • de bevoegdheden van de algemene vergadering van de ivzw, en de manier van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden worden gecommuniceerd;
  • de voorwaarden voor statutenwijziging, voor ontbinding en vereffening van de vereniging, alsook de bestemming van het vermogen van de ivzw;
  • het belangeloos doel waaraan de IVZW, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen.

Documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de ivzw haar zetel heeft) moet bezorgen:

  • een eensluidende afschrift van de authentieke akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
  • de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
  • formulier I met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.