boekhoudkundige verplichting

Er zijn twee categorieën vzw’s, die beide specifieke boekhoudkundige verplichtingen hebben.

De grote vzw’s beantwoorden aan twee van de volgende drie criteria:

  • Vijf werknemers
  • 250.000 euro aan ontvangsten
  • Een vermogen van 1.000.000 euro

Die vzw's moeten dezelfde soort boekhouding voeren als een handelsvennootschap.

De overige vzw’s (bv. met twee werknemers en 20.000 euro aan ontvangsten) worden als kleine vzw’s beschouwd. Zij voeren een ‘debet-credit’-boekhouding op grond van een model.

Vzw’s kunnen zich voor advies over de boekhoudregelgeving steeds wenden tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen .

Goedkeuring van de rekening

De raad van bestuur moet de jaarrekening voorleggen aan de algemene vergadering die deze goedkeurt. Dat moet elk jaar gebeuren, ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. De raad van bestuur moet ook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

Bekendmaking van de rekening

Kleine vzw’s moeten elk jaar hun rekening neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Als een vzw dit drie opeenvolgende boekjaren niet doet, kan ze worden ontbonden.

Grote vzw’s moeten de goedgekeurde rekening binnen de 30 dagen neerleggen bij de Nationale Bank van België.