jury

De rol van de jury in een assisenproces is erg belangrijk: zij beslist of de beschuldigde zich al of niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem of haar ten laste worden gelegd.

De juryleden antwoorden op de vragen die de voorzitter van het hof hen stelt na de verhoren, de pleidooien en de vordering van de procureur-generaal. Zij kunnen op die vragen enkel antwoorden met 'ja' of 'neen'.

De beslissing van de jury moet bij meerderheid van stemmen genomen worden. 'Staking van stemmen' betekent dat er evenveel juryleden 'ja' als 'neen' hebben geantwoord. In dat geval oordeelt het hof in het voordeel van de beschuldigde en spreekt het hem of haar vrij.

Als de beschuldigde schuldig wordt bevonden, bepaalt de jury samen met de beroepsrechters de straf. Deze beslissing moet worden genomen bij volstrekte meerderheid.