In functie van de resultaten van het onderzoek, kan de procureur des Konings verschillende beslissingen nemen:

De procureur des Konings beslist de zaak te seponeren

Het dossier kan zonder gevolg worden geklasseerd omdat vervolging niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de dader niet kon worden gevonden of omdat er onvoldoende bewijzen zijn) of niet opportuun is (bijvoorbeeld omdat u een volledige schadeloosstelling verkregen hebt).

Dit betekent dat de procureur des Konings beslist om voorlopig geen vervolging in te stellen. Het onderzoek kan terug geopend worden, bijvoorbeeld als de procureur des Konings verneemt dat er nieuwe elementen zijn.

De procureur des Konings stelt de verdachte een minnelijke schikking voor

De procureur des Konings kan aan de dader voorstellen om een bepaalde geldsom te betalen binnen een bepaalde termijn. Een minnelijke schikking is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • de dader geeft toe verantwoordelijk te zijn voor de feiten;
  • de dader toont aan dat het niet-betwiste gedeelte van de schade vergoed is.

Indien de dader de geldsom betaalt, waarvan het bedrag door de procureur des Konings wordt bepaald, vervalt de strafvordering. Dit betekent dat de dader in de toekomst niet meer kan worden vervolgd voor een strafrechtbank en veroordeeld voor deze feiten.

Een minnelijke schikking belet u niet om voor de burgerlijke rechtbank een vergoeding te vragen voor het betwiste gedeelte van de schade die u hebt geleden. Het aanvaarden van de minnelijke schikking door de dader betekent dan een onweerlegbaar vermoeden van fout.

De procureur des Konings stelt een bemiddeling in strafzaken voor

De procureur des Konings kan een bemiddeling in strafzaken voorstellen als hij meent een gevangenisstraf van minder dan twee jaar te moeten vorderen. De bemiddeling in strafzaken wordt door een justitieassistent opgestart.

Bij bemiddeling in strafzaken wordt via een overeenkomst tussen de dader van het misdrijf en het slachtoffer geprobeerd om de materiële en/of morele schade te herstellen. Ze vereist dus de instemming en de actieve medewerking van alle partijen.

De procureur des Konings kan voor de dader nog bijkomende voorwaarden voorstellen (geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of dienstverlening).

Als de dader en het slachtoffer tot een overeenkomst komen over het herstel van de schade en als de dader de eventuele overige maatregel(en) heeft uitgevoerd, leidt dit tot het verval van de strafvordering. Dit betekent dat de procureur des Konings deze zaak niet meer voor de strafrechtbank zal kunnen brengen.

De procureur des Konings beslist de zaak rechtstreeks te dagvaarden

Dit betekent dat aan de vermoede dader een deurwaardersexploot wordt betekend waardoor hij onmiddellijk als beklaagde voor het bevoegde vonnisgerecht wordt gebracht.

Een rechtstreekse dagvaarding is enkel mogelijk voor de politierechtbank en voor de correctionele rechtbank.

De procureur des Konings meent dat er meer ingrijpende onderzoeksmaatregelen nodig zijn en vordert een gerechtelijk onderzoek

De procureur des Konings kan aan de onderzoeksrechter vragen om een gerechtelijk onderzoek te voeren omdat er meer ingrijpende (onderzoeks)maatregelen nodig zijn (bv. een voorlopige hechtenis of een huiszoeking). De onderzoeksrechter staat in voor het verdere onderzoek.

Als het gerechtelijk onderzoek beëindigd is, moet een onderzoeksgerecht beslissen over het gevolg dat aan de zaak wordt gegeven, bijvoorbeeld een buitenvervolgingstelling of een verwijzing naar de bevoegde rechtbank. Het gaat dan om de raadkamer en, op het niveau van hoger beroep, om de kamer van inbeschuldigingstelling.

Als een zaak voor een hof van assisen komt, moet het dossier verplicht passeren via de kamer van inbeschuldigingstelling.

De procureur des Konings beslist om de vermoedelijke dader te vervolgen door de zaak voor de strafrechtbank te brengen

Zie verder: Zitting voor strafrechter