Als uw burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond is verklaard, kan u, in bepaalde gevallen, vragen om te worden geïnformeerd en/of te worden gehoord bij de procedure van de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit aan de veroordeelde (onder andere bij de toekenning van penitentiair verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling).

Anders kan u, onder bepaalde voorwaarden, vragen om als slachtoffer te worden erkend via een procedure voor de strafuitvoeringsrechter. Die strafuitvoeringsrechter oordeelt dan of u een direct en legitiem belang hebt.

Onder bepaalde voorwaarden heeft u als slachtoffer de volgende rechten:

  1. het recht te worden geïnformeerd over de beslissingen tot toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit aan de veroordeelde (onder andere in het geval van penitentiair verlof, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling);
  2. het recht om bijzondere voorwaarden te formuleren die in uw belang aan de veroordeelde kunnen worden opgelegd;
  3. het recht om te worden gehoord over bijzondere voorwaarden die in uw belang aan de veroordeelde kunnen worden opgelegd.

Enkele voorbeelden:

  • U kan vragen dat de strafuitvoeringsrechtbank u hoort over mogelijke voorwaarden die kunnen worden opgelegd als elektronisch toezicht wordt toegekend.
  • U kan ook vragen dat de strafuitvoeringsrechtbank u informeert over de toekenning van voorwaardelijke invrijheidsstelling.
  • U kan vragen dat u wordt geïnformeerd als de minister van Justitie penitentiair verlof toekent.

Als u een van deze rechten wil uitoefenen, moet u een slachtofferfiche invullen, ondertekenen en indienen of verzenden naar de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank of naar een justitiehuis. Een blanco slachtofferfiche kan u ook verkrijgen bij de justitiehuizen of op de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank.

Tijdens een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank kan u zich altijd laten bijstaan of vertegenwoordigen door uw advocaat. U kan zich ook laten bijstaan door de door de Koning erkende verenigingen, zoals bijvoorbeeld de diensten slachtofferhulp of door de dienst slachtofferonthaal van het justitiehuis. Dat kan bijvoorbeeld indien u wordt gehoord door de strafuitvoeringsrechtbank.

Meer info hierover krijgt u bij het justitiehuis, de diensten slachtofferonthaal of bij uw advocaat.