De IVZW wordt bij authentieke akte opgericht. U moet dan ook vooraf contact opnemen met een notaris.

De FOD Justitie blijft evenwel bevoegd voor de erkenning van een IVZW. De IVZW krijgt rechtspersoonlijkheid op de dag van de ondertekening van het koninklijk besluit tot erkenning.

U moet de volgende documenten aan de FOD Justitie bezorgen:

 1. een eensluidende uitgifte van de notariële akte van de oprichting van de internationale vereniging en, indien van toepassing, van de bijlagen;
 2. een verzoekschrift waarin wordt gevraagd rechtspersoonlijkheid te verlenen, gericht aan de minister van Justitie, maar bijgevoegd aan de andere documenten;
 3. de lijst van de leden van de raad van bestuur: naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en adres; voor de rechtspersonen: naam, rechtsvorm en adres van de zetel (indien dit niet was opgenomen in de authentieke akte).

U verstuurt die documenten naar:

 • Federale overheidsdienst Justitie
  Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele rechten en Vrijheden
  Internationale verenigingen en stichtingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
 • aisbl.lvzw@just.fgov.be

Zodra alle vereiste stukken zijn aangekomen, legt de administratie het ontwerp van besluit ter ondertekening aan de koning voor.

Wanneer het koninklijk besluit is genomen, stuurt de administratie vier afschriften van het koninklijk besluit aan de instrumenterende notaris of aan de raadsman van de internationale vereniging. Een van de vier afschriften moet aan de griffie van de ondernemingsrechtbank worden bezorgd (van het arrondissement waar de IVZW haar zetel heeft), vergezeld van de andere documenten.

De internationale vereniging zonder winstoogmerk mag haar statuten dus niet publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vooraleer zij het koninklijk besluit bekomt dat de rechtspersoonlijkheid verleent. Doet zij dit toch, dan moet er na het bekomen van het koninklijk besluit, een nieuwe publicatie gebeuren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om zo de eerste publicatie recht te zetten.

De documenten die u aan de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de IVZW haar zetel heeft) moet bezorgen:

 • een afschrift van het koninklijk besluit tot erkenning waaruit het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de IVZW blijkt;
 • de statuten en de akten van de de benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen;
 • formulier I met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.