Naast de eerder vermelde documenten, moet u ook de volgende stukken neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank (van het arrondissement waar de ivzw haar zetel heeft):

  1. De akten over de wijzigingen in de raad van bestuur of bij de personen die gemachtigd zijn om de internationale vereniging te vertegenwoordigen. De formulieren I en II voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).
  2. Jaarlijks moet de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, afhankelijk van de omvang van de vereniging, worden bezorgd aan de Nationale Bank van België of aan de griffie van de ondernemingsrechtbank. De rekening wordt opgenomen op een papier naar keuze. Ook de naam, de rechtsvorm, het adres van de zetel en het ondernemingsnummer moeten erop worden vermeld. De bevoegde persoon moet dit document ondertekenen.
  3. De beslissingen om de ivzw te ontbinden en vereffenen moeten eveneens aan de griffie van de ondernemingsrechtbank worden bezorgd. De formulieren I en II voor bekendmaking moeten bij de neerlegging worden gevoegd (+ betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

Het afschrift van de akte bestemd voor het dossier dat op de griffie van de ondernemingsrechtbank wordt bewaard, kan de vorm aannemen van een kopie van luik B van formulier I.