De volgende gegevens moeten in de statuten van een ivzw worden vermeld:

 1. de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de ivzw is gevestigd;
 2. de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de vereniging nastreeft en van de activiteiten die ze uitoefent;
 3. de voorwaarden en formaliteiten over toetreding en uittreding van de leden en, indien van toepassing, van de leden van de verschillende categorieën;
 4. de rechten en plichten van de leden en, indien van toepassing, van de leden van de verschillende categorieën;
 5. de bevoegdheden van de algemene vergadering van de ivzw, en de manier van bijeenroeping en van besluitvorming ervan, alsook de voorwaarden waaronder haar beslissingen aan de leden worden gecommuniceerd;
 6. de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de ivzw, en de manier van bijeenroeping en van besluitvorming ervan;
 7. de manier van benoeming, van ambtsbeëindiging en van afzetting van de bestuurders, hun minimumaantal, de duur van hun mandaat, de omvang van hun bevoegdheden en de manier waarop ze die uitoefenen;
 8. de manier van aanwijzing van de personen bevoegd om de ivzw te vertegenwoordigen tegenover derden;
 9. de manier van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de ivzw is opgedragen overeenkomstig artikel 10:11, en de manier waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen (alleen, gezamenlijk of als college);
 10. de voorwaarden voor statutenwijziging;
 11. de voorwaarden voor ontbinding en vereffening van de ivzw;
 12. het belangeloos doel waaraan de ivzw, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen.

 

De volgende gegevens moeten in de statuten van de ivzw of in de andere bepalingen van de oprichtingsakte worden vermeld:

 1. de naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, als het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, het ondernemingsnummer en adres van de zetel;
 2. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de ivzw is gevestigd en, indien van toepassing, het e-mailadres en de website van de ivzw;
 3. de identiteit van de bestuurders en de personen bevoegd om de ivzw te vertegenwoordigen en, indien van toepassing, van de commissaris.