De vzw moet ten minste twee leden tellen. Dit kunnen natuurlijke personen zijn of rechtspersonen. De nationaliteit van de leden speelt geen rol.

De wet onderscheidt twee soorten leden:

  • de vaste leden
  • de toegetreden leden

De rechten en plichten van de vaste leden staan beschreven in de wet. Ze hebben in elk geval de meeste rechten binnen de vzw (bv. stemrecht).
De rechten en plichten van toegetreden leden worden omschreven in de statuten (niet in een huishoudelijk reglement). Kandidaat-leden van de vzw kunnen dus heel goed weten wat van hen verwacht wordt: de statuten worden immers bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Uitsluiting en ontslag van een lid

Een lid is iemand die voldoet aan de voorwaarden die in de statuten worden omschreven.

Enkel de algemene vergadering kan een lid uitsluiten. Hiervoor is een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist.

Het bestuursorgaan kan het ontslag van een lid nooit weigeren. Hij kan wel eisen dat bepaalde formaliteiten in acht worden genomen. Deze formaliteiten mogen geen hindernis vormen voor het ontslag (bv. een opzeggingstermijn van twee jaar). Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, moet ontslag nemen.