Andere wijzigingen van de statuten dan die hier vermeld, worden bij onderhandse akte vastgesteld.

Documenten die u aan de griffie van de rechtbank van koophandel (van het arrondissement waar de ivzw haar zetel heeft) moet bezorgen:

  • de onderhandse akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;
  • de gecoördineerde versie van de statuten naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen;
  • formulier I met het oog op de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel formulier II om de gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
  • het betalingsbewijs van de kosten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.