Er zijn twee categorieën vzw’s, die beide specifieke boekhoudkundige verplichtingen hebben.

De vzw’s die beantwoorden aan twee van de volgende vier criteria, moeten dezelfde soort boekhouding voeren als een vennootschap (dubbele boekhouding):

  • vijf werknemers;
  • 334.500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten;
  • 1.337.000 euro aan bezittingen;
  • 1.337.000 euro aan schulden.

De overige vzw’s voeren een ‘debet-credit’-boekhouding op grond van een vereenvoudigd model.

Vzw’s kunnen zich voor advies over de interpretatie van de boekhoudregelgeving steeds wenden tot de Commissie voor Boekhoudkundige Normen .

Goedkeuring van de rekening

Het bestuursorgaan moet de jaarrekening voorleggen aan de algemene vergadering die deze goedkeurt. Dat moet elk jaar gebeuren, ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar. Het bestuursorgaan moet ook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

Bekendmaking van de rekening

Vzw’s die niet meer dan één van de hierboven vermelde criteria overschrijden moeten elk jaar hun rekening neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Als een vzw dit nalaat, kan ze worden ontbonden.

Vzw’s die beantwoorden aan twee van de hierboven vermelde criteria moeten de goedgekeurde rekening binnen de 30 dagen neerleggen bij de Nationale Bank van België.