In elk gerechtelijk arrondissement staat sinds 1 januari 2020 een ‘bureau gerechtskosten’ in voor de verwerking en betaling van de prestaties geleverd op vraag van de gerechtelijke overheden.

Er is één bureau gerechtskosten per arrondissement. Het bureau gerechtskosten bestaat uit twee afdelingen:

  • een taxatiebureau dat de kostenstaten ontvangt en taxeert;
  • een vereffeningsbureau dat de getaxeerde kostenstaten betaalt.

Het bureau gerechtskosten controleert of:

  • de geleverde prestatie voortvloeit uit een vordering van een magistraat;
  • de magistraat zijn goedkeuring gaf aan de prestatie.

Het bureau gebruikt uniforme modellen voor:

  • de vordering van de rechtbank
  • de kostenstaat van de prestatieverlener

Taxatiebureau

Het taxatiebureau bestaat uit minstens 3 personen: 1 griffier en 2 tot 10 medewerkers. Luxemburg en Waals-Brabant hebben 2 medewerkers terwijl Brussel (FR) en Antwerpen er 9 hebben. Alle andere arrondissementen vallen tussen die 2 uitersten.

De aanvragen worden bij voorkeur digitaal behandeld en de medewerkers van de taxatiebureaus krijgen begeleiding van het nieuw ‘centraal bureau gerechtskosten’ bij de FOD Justitie.

Het taxatiebureau hanteert de tarieven die zijn opgesteld in samenwerking met de beroepsverenigingen.

Het taxatiebureau gaat na of:

  • de kostenstaat volledig, leesbaar en juist is ingevuld;
  • het correcte tarief is toegepast;
  • de berekening van de vergoeding aan de hand van het tarief correct is.

Het streefdoel is dat correcte kostenstaten worden behandeld binnen een maand. Op verschillende plaatsen is dit echter niet haalbaar wegens personeelstekorten. We vragen ons hiervoor te verontschuldigen. Tegelijk dringen we erop aan dat de prestatieverleners hun kostenstaten met de nodige zorgvuldigheid opstellen en daarvoor gebruik maken van de modellen die ze hier kunnen vinden.

Het vereffeningsbureau bestaat uit 1 medewerker per arrondissement. Na de gebruikelijke controles volgt een betaling binnen de 5 dagen.

Praktisch

Tolken en vertalers

Vertalers, tolken en gerechtsdeurwaarders

Een aanvraag voor betaling kan u terugvorderen via Just-on-web. Via de toepassing 'Deskundigen' kan u uw kostenstaten inbrengen.
U dient eerst een account aan te maken. Eenmaal aangemeld selecteert u het taxatiebureau van uw domicilie, waarna u vervolgens het type dienst selecteert. Vervolgens dient u de vereiste documenten op te laden.

Hieronder vindt u de e-mailadressen van de verschillende taxatiebureaus:

Andere (gerechts)deskundigen

U volgt dezelfde stappen als hierboven beschreven. Echter selecteert u hier het taxatiebureau in het rechtsgebied waar u gevorderd was voor de opdracht in kwestie.

Hieronder vindt u de e-mailadressen van de verschillende taxatiebureaus:

Kwalititeitshandboek

Het kwaliteitshandboek is momenteel niet meer beschikbaar. We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe herziene en vereenvoudigde versie.

In afwachting van deze nieuwe versie nodigen wij u uit om contact op te nemen met een taxatiebureau of het centraal bureau gerechtskosten voor vragen over de werking van de taxatiebureaus en/of de wetgeving over gerechtskosten.

Meer info en kostenstaten