Cel Gelijke Kansen

Bevoegdheid

Eind 2016 werd de cel Gelijke Kansen opgericht als federale gelijke kansen­administratie. Deze cel ondersteunt de federale minister of staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen. Ze staat in voor de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning inzake gelijke kansen en non-discriminatie van alle beschermde criteria van de antidiscriminatiewetgeving, uitgezonderd gender en handicap.

Opdrachten

De cel Gelijke Kansen:

  • treedt op als nati­onaal contactpunt haatmisdrijven voor de ‘Office for Democratic Institutions and Human Rights’ (ODIHR) van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa;
  • verzorgt het secretariaat van de Evaluatiecommissie van de federale antidiscrimi­natiewetgeving;
  • ontwikkelt beleidsinitiatieven voor de beleidscel Gelijke kansen, bijvoorbeeld het Interfederaal Actie­plan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen; 
  • formuleert ontwerpantwoorden op parlemen­taire vragen;
  • coördineert de Belgische rapportering aan de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa en aan het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties;
  • voorziet bijdragen voor internationale rapportering over andere verdragen aan coördinerende administraties;
  • vormt het institutioneel geheugen inzake gelijke kansen;
  • volgt het nationale, Euro­pese en internationale gelijke kansenbe­leid op en onderhoudt nauwe banden met het middenveld. 

Nationale en internationale overlegfora

De cel Gelijke Kansen neemt deel aan tal van nationale en internationale overlegfora. Op nationaal vlak organiseert ze onder meer het overleg met de gefedereerde gelijke kansenadministraties en neemt ze deel aan het Nationaal Romaplatform. 

De cel woont de High Level Group on Non-Discrimination en de High Level Group on Combating Racism, Xenopho­bia and other forms of intolerance van de Europese Commissie bij. Ook volgt ze de werkzaamheden op rond de horizontale non-discriminatierichtlijn van de Raad van de EU.

Toewijzing aan FOD Justitie

De cel Gelijke Kansen werd tijdelijk ondergebracht bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en is sinds 1 januari 2018 definitief toegewezen aan de FOD Justitie.

Projectoproep

Bekijk hier de projectoproep 2021: Act against racism.