Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Die worden hieronder beschreven. Door louter gebruik te maken van deze website, wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

I. DOEL VAN DE SITE

De website biedt u een eenvoudige en snelle wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de FOD Justitie in België.
De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen Justitie te raadplegen. De medewerkers van de dienst Info kunnen u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen Justitie.
Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE

De FOD Justitie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de FOD Justitie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De FOD Justitie levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de FOD Justitie niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de FOD Justitie contacteren

Deze website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de FOD Justitie geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De FOD Justitie kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.
De FOD Justitie aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via justitie.belgium.be wordt verwezen.

III. VOORWAARDEN VOOR HET HERGEBRUIK

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

Vind hier meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie.