Wilt u zich laten opnemen in het nationaal register van vertalers en tolken of van gerechtsdeskundigen?

Voldoet u aan de voorwaarden voor 'voorlopige' opname op grond van de overgangsbepalingen?

Registreer u in dat geval via deze link.

 • Laad tijdens de registratie de volgende documenten op:
  • uw curriculum vitae;
  • het bewijs van uw vakbekwaamheid (diploma en/of getuigschrift van beroepservaringen);
  • een kopie van een rechterlijke beslissing die dateert van voor 1 december 2016 waarin u werd aangesteld als beëdigd vertaler of tolk of gerechtsdeskundige (vonnissen, beschikkingen, vorderingen enz.). 
 • Ga akkoord met de deontologische code voor gerechtsdeskundigen en/of voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Validatieprocedure van de aanvragen tot 'voorlopige' opname op grond van de overgangsbepalingen 

 • Eerst controleert de dienst nationale registers van de FOD Justitie uw documenten.
 • Hij behoudt zich eveneens het recht voor om een moraliteitsonderzoek te laten uitvoeren door de bevoegde gerechtelijke overheden.
 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, volgt registratie in het nationaal register.
 • U zult binnenkort een voorlopige legitimatiekaart ontvangen.

Voldoet u aan de voorwaarden voor 'definitieve' opname in het nationaal register?

U moet de oprichting van de aanvaardingscommissie afwachten - raadpleeg regelmatig deze site.

U bent reeds voorlopig opgenomen

U zult een nieuwe aanvraag tot opname moeten indienen. Nadere richtlijnen zullen u worden meegedeeld zodra de commissie is opgericht.

U bent niet voorlopig opgenomen 

U moet tijdens de registratie van uw aanvraag de volgende documenten opladen en de opnamekosten betalen:

 • uw curriculum vitae;
 • een uittreksel uit het strafregister;
 • het bewijs van uw vakbekwaamheid:
  • ​Voor gerechtsdeskundigen:
   • een diploma en een getuigschrift van relevante beroepservaring van ten minste 5 jaar in de loop van de laatste 8 jaar;
   • of bij afwezigheid van een diploma het bewijs van relevante beroepservaring van minstens 15 jaar.
  • Voor vertalers-tolken:
   • of een diploma;
   • of een getuigschrift van relevante beroepservaring van ten minste 2 jaar in de loop van de laatste 8 jaar.
 • een getuigschrift juridische kennis.

Wat is een getuigschrift juridische kennis

Behoudens vrijstelling, dient de kandidaat-gerechtsdeskundige of de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zijn juridische kennis te bewijzen aan de hand van een getuigschrift, uitgereikt na het volgen van een opleiding die voldoet aan de door de Koning bepaalde voorwaarden.

Deze voorwaarden werden gepubliceerd in een KB van 30 maart 2018, bekendgemaakt in het BS van 27 april 2018.        

Omdat er een wezenlijk verschil is tussen de rol van gerechtsdeskundige en die van beëdigd vertaler/tolk in een gerechtelijke procedure, maakt dit besluit een onderscheid tussen de voorwaarden waaraan enerzijds de opleiding 'juridische kennis' voor de beëdigd vertalers/tolken en anderzijds die voor de gerechtsdeskundigen moet voldoen.

Dit KB bepaalt de minimumvoorwaarden waaraan de opleiding 'juridische kennis' voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers/tolken moet voldoen opdat de organisatoren van de opleiding het wettelijk vereiste getuigschrift zouden kunnen afleveren.

De verantwoordelijke van de opleiding moet aan het einde van elke opleiding een test ter evaluatie van de kennis organiseren. Deze test staat open voor de personen die de opleiding gevolgd hebben, alsook voor de personen die een gehele of gedeeltelijke vrijstelling hebben bekomen. Er moet een getuigschrift worden afgeleverd door de opleidingsinstelling aan de personen die zijn geslaagd voor de test ter evaluatie van de kennis.

Om geldig te zijn, moet het getuigschrift juridische kennis worden afgeleverd aan het einde van een opleiding die is gevalideerd door de minister van Justitie. 

Aangezien er al zeer degelijke opleidingen zijn georganiseerd vóór de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, kan de minister van Justitie getuigschriften aanvaarden die zijn behaald na een opleiding die destijds is gevolgd en die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in dit koninklijk besluit.

Klik hier voor de lijst van de door de minister van Justitie gevalideerde opleidingen voor de gerechtsdeskundigen en voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Validatieprocedure van de aanvragen tot 'definitieve' opname 

 • De aanvragen tot opname in het openbaar register zullen worden voorgelegd aan het advies van een aanvaardingscommissie. 
 • Er zal voorafgaandelijk een moraliteitsonderzoek worden aangevraagd bij de bevoegde gerechtelijke overheid.
 • De aanvaardingscommissie moet aan de minister van Justitie een advies over de aanvraag tot opname uitbrengen op basis van de analyse van de kennis en de vakbekwaamheid die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de opdracht als gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler/tolk alsook op grond van de deontologische regels die gelden in het kader van die rol.
 • Zodra uw opname is gevalideerd, zult u worden verzocht de eed af te leggen.
 • Zodra u de eed hebt afgelegd, ontvangt u een (nieuwe) legitimatiekaart.