Vind hier de procedure om u te laten opnemen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

1. Dien de opnameaanvragen online in via Just-on-web

Log daarvoor in met uw elektronische identiteitskaart of de toepassing ‘itsme’ op Just-on-web.
 

Maak eerst een burgerprofiel aan. Volg deze stappen:

 • Kies de categorie ’deskundige of vertaler-tolk’.
 • Log in als ‘burger’.
 • Kies vervolgens de actie ‘opname in het register’.

In uw burgerprofiel moet u:

 • uw e-mailadres ingeven (u ontvangt een validatiecode); 
 • uw postadres ingeven (opgelet: het betreft een afrolmenu, u moet wachten tot de voorgestelde plaatsen verschijnen);
 • een recente foto met de grootte van een pasfoto uploaden;
 • de proceduretaal voor het administratief beheer van uw dossier kiezen en uw voorkeuren op het stuk van gerechtelijk arrondissement aangeven.

Valideer uw keuzes en keer terug naar de startpagina. 

Maak nu uw professioneel profiel aan.

 • Log in als ‘deskundige’ of ‘vertaler-tolk’ en kies ‘opname in het register’ .
 • Kies op de eerste pagina van uw professioneel profiel voor welke bevoegdheden u erkend wil worden als gerechtsdeskundige of als vertaler en/of tolk. Vermeld hier uw KBO-nummer. Vraag dat nummer aan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. U kunt eventueel ook het nummer vermelden van een vzw of van de onderneming waar u werkt. U kan dat nummer ook achteraf toevoegen. Het is belangrijk voor de betaling van uw vergoedingen en voor alle vorderingen in het kader van een strafdossier.  
 • Bevestig op de tweede pagina uw keuze door het vakje in de linkerkolom naast elke bevoegdheid aan te vinken (opgelet: u mag niet meer dan vijf specialisaties tegelijk aanvinken).
 • Upload de volgende documenten op de derde pagina: 
  (Opgelet: u moet word-documenten omzetten naar pdf-documenten)
  • uw curriculum vitae;
  • een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart of bewijs dat u een Europese inwoner bent; 
  • een getuigschrift van juridische kennis;
  • het bewijs van uw vakbekwaamheid:
   • Deskundigen uploaden de volgende documenten in de gegevensbank:
    • diploma’s en het bewijs dat ze minstens vijf jaar relevante ervaring hebben opgedaan in de loop van de laatste acht jaar;
    • bij afwezigheid van een diploma: het bewijs dat ze minstens vijftien jaar relevante ervaring hebben opgedaan in de loop van de laatste twintig jaar;
    • alle andere documenten die hun deskundigheid in de gevraagde bevoegdheidsdomeinen en specialisaties kunnen aantonen.
   • Vertalers en/of tolken uploaden de volgende documenten:
    • alle bewijzen van hun schriftelijke en/of mondelinge kennis van de gevraagde taalcombinaties;
    • diploma(‘s), als ze die hebben; 
    • bewijzen dat ze geslaagd zijn voor een erkende taaltest;
    • alle bewijzen die ze hebben van een relevante beroepservaring van twee jaar in de loop van de laatste acht jaar.
   • Upload niet meer dan twee of drie documenten tegelijk. Als u te veel documenten heeft, stuur die dan via e-mail naar het algemene adres van het register. Die dienst zal ze voor u toevoegen aan uw dossier. 
    Opgelet: zodra uw aanvraag tot opname is verzonden, hebt u niet langer toegang tot de geüploade documenten en ziet u ze niet meer.

Voor u op het tabblad ‘aanvraag verzenden’ klikt, vinkt u de terbeschikkingstelling van justitie aan en stemt u in met de deontologische code.

2. De dienst Nationaal Register ontvangt uw opnameaanvraag

De opnameprocedure vraagt tijd. 

De dienst:

 • ontvangt uw digitale aanvraag;
 • controleert de ontvangen informatie en vraagt u eventueel om aanvullende informatie; 
 • stuurt u het betalingsverzoek van de opnamekosten; 
 • vraagt de gerechtelijke overheden om een moraliteitsonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek is verplicht.
  Om te worden opgenomen in het register mag u niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf, tenzij veroordelingen door inbreuken op de wetgeving van de politie over het wegverkeer;
 • stelt het dossier voor de aanvaardingscommissie samen.   

3. Validatieprocedure 

Zodra uw dossier volledig is, legt de dienst Nationaal Register het voor advies voor aan de aanvaardingscommissie. 

De aanvaardingscommissie bestaat uit permanente en niet-permanente leden. De permanente leden vertegenwoordigen het gerechtelijke milieu en de minister. De niet-permanente leden vertegenwoordigen de beroepssector waarvoor u uw opname in het register vraagt.
De aanvaardingscommissie brengt een advies uit aan de minister van Justitie over de opnameaanvraag. Ze controleert of u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet (moraliteit, kennis en vakbekwaamheid, enz.). 

Zodra uw opname is gevalideerd, wordt u uitgenodigd om de eed af te leggen.

4. Opnameprocedure 

De opname in het nationaal register is een beslissing van de minister van Justitie of van de door hem gemachtigde ambtenaar. De beslissing wordt enkel genomen op grond van het advies van de aanvaardingscommissie.

De opname wordt officieel gemaakt door een gemotiveerde beslissing ondertekend door de gemachtigde ambtenaar. 
De minister van Justitie kan beslissen om sommige of alle gevraagde bevoegdheden te valideren. 

Zodra de minister van Justitie een positieve beslissing tot opname heeft genomen, wordt u uitgenodigd om de eed af te leggen.
Uw opname wordt geactiveerd wanneer de dienst Nationaal Register het bewijs van uw eedaflegging en het afschrift van de neerlegging van uw handtekening en paraaf van het hof van beroep ontvangt.

Zodra u de eed hebt afgelegd, ontvangt u een identificatienummer en een legitimatiekaart.
Uw profiel is pas na de activatie van uw bevoegdheden zichtbaar voor de gerechtelijke overheden en geactiveerd in het openbaar register.