De waarden van een organisatie reflecteren zich in haar cultuur, de manier van werken en het gedrag van elk van haar medewerkers. De FOD BOSA voorziet in een algemeen Federaal Deontologisch kader, dat de waarden en gedragsregels van het openbaar ambt bundelt en illustreert voor alle ambtenaren van het federaal openbaar ambt.  

Het is opgebouwd rond gedragsregels die het mogelijk maken de vijf transversale federale waarden, die een centrale plaats innemen in de federale administratie, beter toe te passen:  

  1. Respect
  2. Vertrouwen
  3. Professionalisme
  4. Algemeen belang
  5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  6. Samenwerken

De waarde samenwerken wordt voor de FOD Justitie vooropgesteld aan de federale waarden, aangezien deze binnen de specifieke werkcontext binnen onze FOD centraal staat voor een goeie werking en dienstverlening.  

De code of conduct beschrijft de verantwoordelijkheden van eenieder en de waarden die we binnen de FOD Justitie delen.

Het vlaggensysteem wordt binnen de FOD Justitie gebruikt als methodologie om situaties naar ernst te kunnen inschatten en er bijgevolg op een gepaste manier op te reageren.