De wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) schaft, via zijn artikel 133, de artikels 2 en 9 af van de wet van 20 juli 2006 die de Commissie van de Modernisering van de Rechterlijke orde en de Algemene Raad van de partners installeert. Dit artikel dat de afschaffing van de CMRO regelt, werd van kracht op 1 juli 2014.

Sinds deze datum nemen het voorlopig College van hoven en rechtbanken, het College van procureurs-generaal en het Programma hervorming van de Rechterlijke orde dat binnen de FOD Justitie werd gecreëerd de moderniseringswerkzaamheden van de Rechterlijke orde over.

Informatie