Het Justitieprogramma is een Europees programma voor de financiering van projecten om de Europese justitie te versterken. Voor dat programma, dat in de periode 2021-2027 zal worden uitgevoerd, is een budget van 305 miljoen euro uitgetrokken.

Het Justitieprogramma wil bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte die gebaseerd is op de rechtstaat, wederzijdse erkenning, wederzijds vertrouwen en justitiële samenwerking. Het is dus de bedoeling om de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van de grondrechten te verstevigen aan de hand van drie prioriteiten:

 • justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • justitiële opleiding
 • de daadwerkelijke toegang tot justitie, met inbegrip van de rechten van slachtoffers van een misdrijf en de procedurele rechten in strafprocedures.

Met de subsidies kunnen verschillende soorten activiteiten worden ondersteund:

 • bewustmakingsactiviteiten
 • opleiding voor actoren van justitie
 • wederzijds leren door goede praktijken uit te wisselen
 • analyse en monitoring
 • ontwikkeling en onderhoud van ICT-hulpmiddelen
 • versterking van belangrijke Europese netwerken
 • ondersteuning van maatschappelijke organisaties zodat ze beter in staat zijn om te reageren en ervoor te zorgen dat alle burgers voldoende toegang hebben tot hun diensten en adviezen

Oproepen tot het indienen van projecten

Hier vindt u de meest recente oproepen tot het indienen van projecten die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, overeenkomstig het meerjarenwerkprogramma 2021-2022:

Deze tweejaarlijkse oproep is nieuw: de eerdere oproepen over e-justice en over toegang tot justitie worden hier samengevoegd en vallen nu onder de volgende twee prioriteiten: e-justice en rechten van slachtoffers en procesrecht.

Maak gebruik van deze oproep als u op zoek bent naar financiering voor projecten gericht op het vergemakkelijken van effectieve en niet-discriminerende toegang tot justitie voor iedereen (ook met elektronische middelen) en/of op het ondersteunen van de rechten van personen die als slachtoffer of verdachte/beklaagde bij een strafprocedure betrokken zijn,

Meer informatie

Contact

EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Het CERV-programma 2021-2027 ‘Burgers, gelijkheid, rechten en waarden’ wil de waarden van de Europese Unie versterken. Door democratische burgerparticipatie te stimuleren, bouwen we verder aan open en egalitaire samenlevingen met respect voor de rechtstaat. 

Het CERV-programma maakt deel uit van het EU-Fonds voor justitie, rechten en waarden. Het actieveld ervan reikt verder dan de twee vroegere financieringsprogramma’s waaruit het voortvloeit: ‘Rechten, gelijkheid en burgerschap’ en ‘Europa voor de burger’.

Het budget voor het programma bedraagt in totaal meer dan 1,55 miljard euro. De medefinancieringen worden elk jaar toegekend.

Het programma omvat vier pijlers die overeenstemmen met de specifieke doelstellingen ervan:

 • ‘Waarden van de Unie’: bescherming en versterking van de democratie en de rechtsstaat op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau;
 • ‘Gelijkheid en rechten’
  • preventie en ondersteuning van het globale beleid in de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie;
  • bescherming en bevordering van de rechten van het kind, de rechten van personen met een handicap en de rechten verbonden aan het EU-burgerschap en aan de bescherming van persoonsgegevens;
 • ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers’:
  • vergroting van het inzicht van de burgers in de EU, haar geschiedenis, haar cultureel erfgoed en haar diversiteit;
  • bevordering van uitwisselingen en samenwerking tussen burgers van verschillende landen, alsook van de democratische burgerparticipatie;
 • ‘Daphne’: preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en alle risicogroepen, ondersteuning en bescherming van de slachtoffers van dergelijk geweld.

Oproepen tot projectvoorstellen voor 2023

Hier vindt u de meest recente oproepen tot het indienen van projecten die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd: 

 1. Bevordering van bewustmaking en capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties en van de uitvoering van het EU-Handvest van de Grondrechten. Call for proposals to promote civil society organisations’ awareness of, capacity building and implementation of the EU Charter of Fundamental Rights
  Budget: 16 miljoen euro
  Lanering: 24 januari 2023
  Deadline: 25 mei 2023
 2. Bevordering van de gelijkheid en bestrijding van racisme, xenofobie en discriminatie (tweejaarlijkse oproep)Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination
  Budget: 20 miljoen euro
  Deadline: 20 juni 2023
 3. Preventieve en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen (tweejaarlijkse oproep)Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children: call to intermediaries
  Budget: 23,4 miljoen euro
  Deadline: 30 april 2023
 4. StadsnetwerkenCalls for proposals for Networks of Towns 
  Budget: 6 miljoen euro
  Lancering: 19 januari 2023
  Deadline: 20 april 2023

Meer informatie

Contact

EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu