Het Justitieprogramma is een Europees programma voor de financiering van projecten om de Europese justitie te versterken. Voor dat programma, dat in de periode 2021-2027 zal worden uitgevoerd, is een budget van 305 miljoen euro uitgetrokken.

Het Justitieprogramma wil bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte die gebaseerd is op de rechtstaat, wederzijdse erkenning, wederzijds vertrouwen en justitiële samenwerking. Het is dus de bedoeling om de democratie, de rechtsstaat en de bescherming van de grondrechten te verstevigen aan de hand van drie prioriteiten:

 • justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • justitiële opleiding
 • de daadwerkelijke toegang tot justitie, met inbegrip van de rechten van slachtoffers van een misdrijf en de procedurele rechten in strafprocedures.

Met de subsidies kunnen verschillende soorten activiteiten worden ondersteund:

 • bewustmakingsactiviteiten
 • opleiding voor actoren van justitie
 • wederzijds leren door goede praktijken uit te wisselen
 • analyse en monitoring
 • ontwikkeling en onderhoud van ICT-hulpmiddelen
 • versterking van belangrijke Europese netwerken
 • ondersteuning van maatschappelijke organisaties zodat ze beter in staat zijn om te reageren en ervoor te zorgen dat alle burgers voldoende toegang hebben tot hun diensten en adviezen

Oproepen tot het indienen van projecten

Hier vindt u de meest recente oproepen tot het indienen van projecten die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, overeenkomstig het meerjarenwerkprogramma 2021-2022:

Deze tweejaarlijkse oproep is nieuw: de eerdere oproepen over e-justice en over toegang tot justitie worden hier samengevoegd en vallen nu onder de volgende twee prioriteiten: e-justice en rechten van slachtoffers en procesrecht.

Maak gebruik van deze oproep als u op zoek bent naar financiering voor projecten gericht op het vergemakkelijken van effectieve en niet-discriminerende toegang tot justitie voor iedereen (ook met elektronische middelen) en/of op het ondersteunen van de rechten van personen die als slachtoffer of verdachte/beklaagde bij een strafprocedure betrokken zijn,

Meer informatie

Contact

EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

Het CERV-programma 2021-2027 ‘Burgers, gelijkheid, rechten en waarden’ wil de waarden van de Europese Unie versterken. Door democratische burgerparticipatie te stimuleren, bouwen we verder aan open en egalitaire samenlevingen met respect voor de rechtstaat. 

Het CERV-programma maakt deel uit van het EU-Fonds voor justitie, rechten en waarden. Het actieveld ervan reikt verder dan de twee vroegere financieringsprogramma’s waaruit het voortvloeit: ‘Rechten, gelijkheid en burgerschap’ en ‘Europa voor de burger’.

Het budget voor het programma bedraagt in totaal meer dan 1,55 miljard euro. De medefinancieringen worden elk jaar toegekend.

Het programma omvat vier pijlers die overeenstemmen met de specifieke doelstellingen ervan:

 • ‘Waarden van de Unie’: bescherming en versterking van de democratie en de rechtsstaat op lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal niveau;
 • ‘Gelijkheid en rechten’
  • preventie en ondersteuning van het globale beleid in de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie;
  • bescherming en bevordering van de rechten van het kind, de rechten van personen met een handicap en de rechten verbonden aan het EU-burgerschap en aan de bescherming van persoonsgegevens;
 • ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers’:
  • vergroting van het inzicht van de burgers in de EU, haar geschiedenis, haar cultureel erfgoed en haar diversiteit;
  • bevordering van uitwisselingen en samenwerking tussen burgers van verschillende landen, alsook van de democratische burgerparticipatie;
 • ‘Daphne’: preventie en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en alle risicogroepen, ondersteuning en bescherming van de slachtoffers van dergelijk geweld.

Projectoproepen voor 2024

De publicatie van nieuwe projectoproepen geeft nieuwe opportuniteiten voor wie projecten wil indienen in het kader van het CERV-programma.

 1. Pijler ‘Waarden van de Europese Unie’
 2. Pijler ‘Gelijkheid en rechten’
 3. Pijler ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers'
 4. Pijler ‘Daphne’

Welke soorten activiteiten komen in aanmerking? 

Er is financiering mogelijk voor een brede waaier van activiteiten, waaronder opleidingen, capaciteitsopbouw, uitwisseling van goede handelwijzen, bewustmakingscampagnes en mediacampagnes, enquêtes, studies, analytische activiteiten en vele andere.

Wie kan een project indienen? 

De overheidsinstanties en de organisaties van de lidstaten van de Europese Unie, alsook die van de landen die geassocieerd zijn met het CERV-programma of die aan het onderhandelen zijn voor een associatieovereenkomst (waar de overeenkomst in werking treedt vóór de ondertekening van de subsidie, zie lijst met deelnemende landen), worden verzocht hun projectvoorstellen in te dienen om financiële steun van de EU te kunnen genieten. Er moet worden opgemerkt dat de pijler ‘Waarden’ uitsluitend voorbehouden is voor de lidstaten van de EU.

Voor meer informatie kunt u de website van het directoraat-generaal Justitie (DG JUST) voor het CERV-programma of de laatste nieuwsbrief van het DG JUST over de financieringsopportuniteiten raadplegen. U kunt u ook inschrijven voor de nieuwsbrief om updates te ontvangen. 
Indien u een project wilt indienen in het kader van een specifieke oproep tot het indienen van een voorstel, gelieve de Funding & tender opportunities portal van het CERV-programma te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de pijlers 

 • 'Gelijkheid en rechten’ en ‘Daphne’, gelieve contact op te nemen met het directoraat-generaal Justitie: ec-cerv-calls@ec.europa.eu
 • ‘Waarden’ en ‘Betrokkenheid en participatie van de burgers’, gelieve contact op te nemen met het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA): eacea-cerv@ec.europa.eu.

De uitnodigingen voor de informatiesessies en het bijbehorende materiaal zullen worden gepubliceerd op de website van het DG JUST voor het CERV-programma voor wat betreft de oproepen die rechtstreeks door het DG JUST worden beheerd, en op de evenementenpagina van de website van het EACEA voor wat betreft de oproepen die door het EACEA worden beheerd.