De materie van de erediensten valt onder de bevoegdheden van de federale staat en van de gewesten.

Federale bevoegdheid:

  • de erkenning van de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen;
  • de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten;
  • de wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing;
  • de voogdij over het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap en de erkende centra voor morele dienstverlening door een instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad op het grondgebied van elke provincie en op het Brussels Hoofdstedelijke Gewest;
  • het toezicht op burgerlijke handelingen boven de € 10.000, de machtiging voor werken (herstellingswerken gebouwen) en de boekhouding van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Gewestelijke bevoegdheid:

  • de voogdij over de lokale besturen;
  • het toezicht en de machtiging voor burgerlijke handelingen en de boekhouding van de erkende erediensten;
  • het toezicht en de machtiging voor de onroerende verrichtingen;
  • de machtiging van giften en legaten wanneer het wettelijk bedrag voor vrijstelling wordt overschreden;
  • de erkenning van de kerkgemeenschappen en de daaraan gekoppelde wetgeving.