In het Belgische recht worden terroristische misdrijven gedefinieerd als daden die door hun aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kunnen schaden en opzettelijk gepleegd zijn met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. 17 misdrijven worden aldus als terroristische misdaad vermeld.

De doelstelling tot intimidatie is het fundamentele element dat het terroristisch misdrijf kenmerkt.