U bent hier

Nieuwe regeling voor transgenders

Transgenders kunnen vanaf 1 januari 2018 ook zonder medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornaam officieel laten aanpassen.

De nieuwe regeling is bepaald in de wet van 25 juni 2017 en treedt op 1 januari 2018 in werking.

Vanaf dan moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Aanpassing van de geslachtsregistratie

Deze procedure is gericht op personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit (hierna aangeduid als ‘de aanvrager’).

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen.

1. De aangifte

Wat?

De transgender persoon doet aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen.

Waar?

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar de aangever is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hoe?

 • De aanvrager overhandigt  een verklaring (DOCX, 16.54 KB) waarin staat dat hij of zij er al een hele tijd van overtuigd is dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In de verklaring bevestigt de aanvrager dat hij of zij wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.  
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de aanvrager over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar neemt akte van de verklaring.
 • De aanvrager ontvangt hiervan  een ontvangstbewijs (DOCX, 16.3 KB) waarin verwezen wordt naar de brochure die meer informatie geeft over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

2. Opmaak van de akte

Wat?

De aanvrager verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt zijn of haar eerste verklaring.

Waar?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar de aanvrager zijn of haar eerste verklaring deed.

Wanneer?

Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte.

Hoe?

 • De aanvrager overhandigt  een tweede verklaring (DOCX, 16.42 KB) die zijn of haar eerdere overtuiging bevestigt.
 • De aanvrager bevestigt dat hij of zij zich bewust is van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Voor wie?

Deze mogelijkheid staat open voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen,
 • ontvoogde minderjarige Belgen of
 • vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook  een verklaring (DOCX, 15.11 KB) kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Aanpassing van de voornaam

Deze procedure is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit (hierna aangeduid als ‘de aanvrager’).

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen.

1. De aanvraag

Wat?

De aanvrager dient per gewone of aangetekende brief zijn aanvraag in.

Als de aanvraag betrekking heeft op een minderjarige (jonger dan 18 jaar), moet de aanvraag ondertekend zijn door de aanvrager zelf en zijn of haar beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe?

De aanvrager moet duidelijk vermelde welke aanpassing(en) van de voorna(a)m(en) hij of zij wenst en wat er dient te gebeuren met zijn of haar andere voornamen (behouden of niet, in welke volgorde?).

De volgende documenten zijn vereist bij de aanvraag:

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (en geen uittreksel)
 • een recent bewijs van woonst
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit (of een bewijs van het CGVS dat bevestigt dat de persoon erkend vluchteling of apatride is)
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1)
 •  een verklaring op eer (DOCX, 15.79 KB) van de persoon zelf die attesteert dat de persoon de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn of haar akte van geboorte niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit. De gekozen voorna(a)m(en) moet(en) in overeenstemming zijn met deze overtuiging. (Het kan ook gaan om een neutrale voornaam.)

2. Registratie en overschrijving

Het registratierecht voor de procedure voornaamsverandering bedraagt 49 euro.

De voornaamsverandering heeft uitwerking vanaf de overschrijving van het ministerieel besluit in de akten van de burgerlijke stand.

Voor wie?

Deze mogelijkheid is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen
 • apatriden of erkende vluchtelingen

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen minderjarige Belgen de procedure zelf starten, mits bijstand van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger. 

Voor meer informatie over de procedure van een voornaamswijziging, kan je de brochure ‘Veranderen van naam of voornaam’ raadplegen op de website van de FOD Justitie.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe procedures treden op 1 januari 2018 in werking.

Meer informatie

(*) De publicatie van deze documenten volgt binnenkort in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

De publicatie van deze documenten volgt binnenkort in het Belgisch Staatsblad.

(*) De officiële, gedrukte en Duitstalige versies van de brochure zullen in de loop van 2018 beschikbaar zijn.