VredegerechtDe vrederechter is onder meer bevoegd voor:

  • alle vorderingen waarvan het¬†bedrag niet hoger dan 2500 euro ligt, behalve wanneer het een geschil betreft tussen ondernemingen;
  • huurgeschillen inclusief handelshuurgeschillen;
  • erfdienstbaarheden;
  • geschillen over onteigeningen in geval van dringende noodzakelijkheid;
  • zaken betreffende de verzegeling en de aanstelling van sekwesters;
  • verzoeken betreffende de voogdij;
  • vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid en het beheer van de goederen van de afwezige;
  • verzoeken betreffende de bescherming van de geesteszieke;
  • vorderingen betreffende de invordering van een geldsom ingesteld door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatiewerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt tegen een natuurlijk persoon die geen onderneming is omdat deze de levering van een nutsvoorziening door de hiervoor genoemde leverancier niet heeft betaald.

 
Vredegerecht