Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 heeft de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders een uniek loket opgericht voor de slachtoffers van terroristische daden.

Dat loket is gemakkelijk bereikbaar:

Sinds 22 maart heeft de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers:

  • 339 verzoekschriften verkregen om financiële hulp;
  • ongeveer 700 telefoonoproepen (sinds 20/04);
  • en ongeveer 1 500 e-mails (sinds 18/04) ontvangen.

Niet alle slachtoffers hebben een aanvraag tot noodhulp ingediend of zij voldeden niet aan de voorwaarden voor dit soort hulp.
De commissie behandelt alle aanvragen van de slachtoffers van terroristische aanslagen zo snel als mogelijk.

10 maanden na de aanslagen worden de dossiers verder onderzocht conform de wettelijke regeling en de verschillende stappen in de procedure.
150 beslissingen inzake noodhulp werden officieel ter kennis gebracht aan de betrokken slachtoffers. De eerste betalingen werden overgemaakt begin juli.

Wij besteden veel aandacht aan de eerste contacten. Daarbij wordt een serene en humane begeleiding geboden aan de slachtoffers van de aanslagen en hun nabestaanden die voor zware administratieve procedures en tal van vragen komen te staan. Die vragen blijven echter vaak onbeantwoord wat de tegemoetkoming van de verzekeringen betreft.

Dat zijn zorgen die nog eens bovenop het verdriet en de pijn komen, terwijl die alleen al moeilijk te dragen zijn.  Het onthaal en de informatiebedeling is essentieel en bewijst nu al dat een uniek loket zeker de juiste oplossing is om een kwaliteitsvol contact te waarborgen. Wij willen die zware verantwoordelijkheid zo goed als mogelijk dragen.

Versoepelde voorwaarden naar aanleiding van de aanslagen in Brussel

Bepaalde voorwaarden worden versoepeld of zelfs geschrapt wanneer de hulp wordt aangevraagd voor feiten van terrorisme.  In deze specifieke context is het niet nodig om vooraf een klacht neer te leggen of zich burgerlijke partij te stellen.

De verzoekschriften van de slachtoffers worden geval per geval onderzocht. Er worden geen gedetailleerde facturen gevraagd voor de behandeling van de slachtoffers die meerdere dagen in het ziekenhuis hebben verbleven of nog steeds in het ziekenhuis zijn opgenomen. De commissie zal wel nagaan of de verzoekers tot de slachtoffers behoren en of zij schade hebben opgelopen naar aanleiding van de aanslagen.

Het slachtoffer mag geen andere mogelijkheden hebben om een afdoende vergoeding van zijn schade te verkrijgen. De tegemoetkoming van de staat is subsidiair. De commissie houdt dan ook rekening met:

  • de solvabiliteit en de eventuele afbetalingen van de agressor;
  • de tegemoetkoming van de mutualiteit of de arbeidsongevallenverzekeraar;
  • en met een eventuele vergoeding op basis van een private verzekering.

De commissie kan een billijke hulp toekennen, maar garandeert geen volledige schadevergoeding.

Bijna 1 000 000 euro aan noodhulp werd uitbetaald. Er werden nog nooit zoveel beslissingen genomen en  bedragen uitgekeerd op zo'n korte periode (4 tot 6 weken voor de slachtoffers van terrorisme) . De behandeling van de dossiers voor hoofdhulp wordt eveneens verder gezet.
De feedback die wij krijgen van slachtoffers is positief omdat de steun hen geholpen heeft om een moeilijke periode door te komen.  

Van welke bedragen is er sprake?

Naar aanleiding van de aanslagen heeft de Commissie voor Justitie op 11 mei 2016 een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft. De wijzigingen  dienen om de plafonds voor de hoofd- en de noodhulp te verdubbelen en om de voorwaarden voor de hulp aan de zwaarst getroffen slachtoffers te versoepelen: mensen die ernstige brandwonden hebben opgelopen, zwaargewond zijn geraakt, enz.

De wet van 1985 zal worden aangepast en zal van toepassing zijn op de verzoekschriften die reeds zijn ingediend. Samengevat:

  1. De plafonds voor de financiële hulp zullen worden verdubbeld.
  1. Bepaalde voorwaarden worden versoepeld of zelfs geschrapt wanneer de hulp wordt aangevraagd voor feiten van terrorisme.  De vereiste om zich burgerlijke partij te stellen heeft in het geval van de aanslagen in Brussel geen zin.
  1. De Belgische slachtoffers van daden van terrorisme in een land dat niet voorziet in een regeling voor dit soort gebeurtenissen, kunnen ook een beroep doen op het Fonds voor de  hulp aan slachtoffers.

Een hulp wordt pas toegekend wanneer de schade meer dan 500 euro bedraagt.

De commissie legt de modaliteiten voor de toekenning van de hulp vast. Wanneer het slachtoffer of zijn nabestaande minderjarig is, kan de commissie bevelen om (een deel van) de toegekende hulp op een spaarboekje vast te zetten. Dit spaarboekje dat geopend is op naam van het kind, zal beschikbaar zijn zodra het kind meerderjarig is.

U kan een formulier invullen en het per aangetekende brief opsturen aan:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
C/O FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Contactpersoon

Olivier Lauwers
Eversstraat 2-8
1000 Brussel
terrorvictims@just.fgov.be
M 0471 123 124 (uitsluitend via telefoon en niet per SMS)

Slachtofferonthaal

De diensten slachtofferonthaal van de justitiehuizen hebben als opdracht om de slachtoffers en hun na(ast)bestaanden specifieke informatie te geven over hun dossier, over de lopende gerechtelijke procedure en over de rechten die ze in dit kader hebben, om hen bij te staan en eventueel door te verwijzen tijdens deze procedure.

Meer informatie en de contactgegevens van de diensten slachtofferonthaal vindt u op www.justitiehuizen.be/slachtoffer(externe link)

Om meer te weten

Pers contact

Edward Landtsheere
Woordvoerder FOD Justitie
press@just.fgov.be
T +32 (0)2 542 67 57
M 0479 44 93 29