Het Hof van Cassatie maakt in een arrest dd. 31/10/2017 (P.17.0255.N) toepassing van de recente Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Ibrahim/V.K. van 13 september 2016, volgens dewelke de rechter onder bepaalde omstandigheden rekening kan houden met de verklaring die een aangehouden verdachte tijdens het strafonderzoek heeft afgelegd aan de politie zonder bijstand van een advocaat. Daarvoor dient de rechter aan de hand van een aantal criteria nauwkeurig te onderzoeken of het recht op een eerlijk proces in zijn geheel is geëerbiedigd en moet hij in het bijzonder nagaan of het zwijgrecht van de verdachte is gevrijwaard en of deze geen verklaringen onder dwang of ongeoorloofde druk heeft afgelegd.