illustration of a people's jury

Een jury voor het hof van assisen wordt samengesteld uit 12 gezworenen, ofwel burgers die een specifieke eed aflegden om op te treden als jurylid bij het hof van assisen. Om die burgers te selecteren, werkt justitie met een specifieke lijst die om de vier jaar herzien wordt. Hoe die lijst tot stand komt, is wettelijk bepaald.

Eerst stellen de lokale overheden gemeentelijke lijsten van gezworenen op. De gemeenten gebruiken daarvoor een vast modeldocument (‘bijlage 5’ bij het MB van 30 december 2016, zie hieronder).

Vervolgens maken zij hun gemeentelijke lijsten zowel elektronisch als in papieren versie over aan de bestendige deputatie of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al naargelang het geval. Daar worden de gemeentelijke lijsten gebundeld in een provinciale lijst. Daarna gaat de lijst naar de rechtbank van eerste aanleg waar een magistraat uiteindelijke de definitieve lijst opstelt.

Het is uit deze definitieve lijst dat personen kunnen geselecteerd worden om in een assisenjury te zetelen.

Meer informatie en wettelijk kader

Artikelen 217 en volgenden van het Gerechtelijk Wetboek


Klik hier voor het Duitstalige bericht