18 november 2010

Het probleem van de overbevolking in de Belgische penitentiaire inrichtingen is een bekend gegeven. De druk neemt verder toe en de stijging van het aantal gedetineerden is een structureel gegeven.

De vooruitzichten, op basis van de evolutie van de voorbije jaren, geven aan dat de gevangenispopulatie zich in 2011 permanent boven de 11 000 gedetineerden zal situeren.

Om de overbevolking het hoofd te bieden werden in 2010 al volgende maatregelen genomen:

  • De huur van 500 cellen in de Nederlandse gevangenis in Tilburg;
  • De installatie van een nieuw systeem voor elektronisch toezicht waardoor een uitbreiding van 1000 naar 1500 enkelbanden mogelijk is.

Niettemin blijft er een acuut capaciteitstekort door een constante toename van het aantal gedetineerden en door het lopende renovatieprogramma in verschillende gevangenissen.

Deze toestand vraagt om dringende noodzakelijke maatregelen. Daarom zal:

  • de procedure gestart worden om de maximale capaciteit in Tilburg op te nemen. Na positief overleg op de Kern zal dit dossier nu voorgelegd worden voor beslissing op de Ministerraad. Er mag van uitgegaan worden dat dit zal leiden tot 150 bijkomende detentieplaatsen;
  • het elektronisch toezicht systematisch en gefaseerd opgetrokken worden tot de beschikbare 1500 eenheden.