De informatisering van de rechterlijke orde is een bijzondere prioriteit. Er is een lange weg afgelegd, met als resultaat een startpositie op de weg naar een geïntegreerd informaticasysteem. Een belangrijke kwaliteit van het nieuwe traject is de bottom-up aanpak. We beginnen “onderaan”, heel dicht bij de mensen, en met de medewerkers van onze administratie, bij de vredegerechten en daarop bouwen we voort.

Uiteindelijk zal het geheel een herkenbare vorm hebben, een identiteit, de identiteit van Justitie, terwijl toch elke steen comfortabel zijn eigen plek, en wat eigenzinnig zijn eigen groeven, scherpe kantjes en kleur kan hebben.

De stenen komen uit de parketten en rechtbanken van de verschillende ressorten en arrondissementen. Ze zijn daar gekapt, wat moeizaam soms, maar met volharding, op maat. Ze hebben een naam, en allemaal zijn ze uit dezelfde materie gekapt, de data delen ze.

De bottom-up filosofie deed ons denken aan de piramides, aan die van Cheops, de mooiste. Er is lang aan gewerkt en het is een stabiele constructie, ze staat er, nog altijd. Iedereen vond dat dit moest gebeuren en dat het op die welbepaalde manier moest gebeuren. In Cheops worden de stenen kleiner naarmate ze hoger zitten. De schatten van Cheops Justitie zijn de data.

Om niet vanaf nul te moeten starten, hebben wij optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige hardware en know-how. Alle investeringen op dat vlak in Mammoet gaan niet verloren, we beginnen niet van nul, we valoriseren wat er is: een schat aan informatie.

We maken optimaal gebruik van de al geleverde apparatuur, namelijk een gigantische server die in Brussel staat. Op die manier gaan de investeringen die vorige regeringen deden ook niet verloren, maar worden ze gevaloriseerd.

De investeringen en de know-how opgedaan tijdens de operatie Mammoet gaan niet verloren. We beginnen niet van nul, we valoriseren wat er is: een schat aan informatie.

Het vredegerecht van Torhout en dat van Charleroi nemen het voortouw. Ze pionieren, op vrijwillige basis, omdat ze geloven in de informatisering. Bij momenten was het bijna tegen beter weten in. Er kwam veel volhouden bij kijken. Want terwijl je test, moet je wel performant voortdoen. De rechtsbedeling duldt geen oponthoud. Maar dankzij deze pilootprojecten, zullen uiterlijk midden volgend jaar de 229 vredegerechten de (ver)nieuwde software gebruiken. Die software is een upgrade van de bestaande Mammouth-applicatie tot de nieuwe MaCH-applicatie. MaCH staat voor “Mammouth-At-Central-Hosting”.

Na Torhout en Charleroi volgen nog 10 andere testsites. Check and doublecheck, vinden wij. Hoe meer lokale expertise we kunnen integreren, hoe beter.

Hetzelfde traject wordt afgelegd voor de politieparketten en politierechtbanken. Ook hier bouwen gestaag. De software die nu vernieuwd wordt, zal in alle pilootsites getest worden. Daarna zal de vernieuwde applicatie parallel lopen in de politieparketten en politierechtbanken van Antwerpen en Luik. Na validatie kan de roll-out van de andere sites starten, zodat ook de 37 politierechtbanken en 29 politieparketten in 2009 van de (ver)nieuw(d)e Mach-applicatie gebruik kunnen maken.

Daarna volgt de uitrol voor de eerstelijnsparketten en eerstelijnrechtbanken op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg. Daarmee willen we uiterlijk eind 2010 rond zijn.

Behalve de parketten en rechtbanken zijn ook andere justitiediensten vragende partij voor informatisering: de justitiehuizen bijvoorbeeld, en de gevangenissen. Ook hier zal de Beleidscel Justitie de lead nemen in het verbeteren van de bestaande applicaties.

De elektronische gerechtsbrief en het Centraal Bestand van Beslagberichten zijn eveneens innovaties die op het menu staan.

Dit nieuwe informatiseringsproject wordt zorgvuldig gecoördineerd door de bevoegde dienst van de administratie en de Beleidscel Justitie, in nauw overleg met het door het door de wetgever opgerichte Beheerscomité. Beiden plannen ook het beheer en de bewaring van de gerechtelijke dossiers, het invoeren van een nationale rol en het aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak. Cheops Justitie zal ook statistieken produceren over de werking van de rechterlijke orde. Een centraal repertorium van gerechtelijke, elektronische adressen zal toegankelijk zijn voor de leden van de rechterlijke orde en voor de medewerkers van het gerecht.

Cheops Justitie levert naderhand voorts een interne gegevensbank voor de rechtspraak, zodat de verschillende leden van eenzelfde gerecht de gerechtelijke dossiers efficiënt kunnen verwerken. Het kantelmoment van deze etappe is 1 januari 2011; dan wordt de nieuwe regelgeving van kracht.

Met Cheops Justitie zullen alle gerechtelijke documenten in hun originele vorm op de servers bewaard blijven. Zo ontstaan gaandeweg volledig gedigitaliseerde dossiers.

Een deel van de medicatie tegen de gerechtelijke achterstand heet Cheops Justitie. De informatisering is een tool die achterstand snel detecteerbaar maakt. En aangezien de magistratuur zelf voor een goed beheer moet instaan, wordt Cheops Justitie haar partner. En de burger? Natuurlijk, hij is de “klant” van Justitie. Hij zal naderhand stukken via elektronische weg kunnen deponeren, het zal sneller gaan, hij zal nauwgezet de gang van de rechtsbedeling kunnen volgen. Dat is, uiteindelijk, de bedoeling.