Een reactie op het bericht in De Morgen

In de krant De Morgen lezen wij dat de begroting de beleidsnota van Vice-Eerste Minister Jo Vandeurzen onderuit haalt. Dit klopt niet. Uiteraard is er op de begroting 2008 geen geld voorzien voor het volledige meerjarenplan van de gevangenissen. Elk jaar wordt immers een begroting gestemd.

Het besluit uit het begrotingsconclaaf voorziet een gefaseerde financiering met:

  • middelen uit de begroting die ter beschikking gesteld worden voor onmiddellijke investeringen,
  • de mogelijkheid om die middelen uit te breiden door
    • verkoop (waarvoor zeer specifieke voorwaarden gelden) en
    • alternatieve financiering (PPS, …).

De financiering van de gevangenissen is dus eigenlijk een drietrapsraket. Er is hierover een principeakkoord met de regering. Zoals intussen genoegzaam bekend, zal de Regie gebouwen verkopen en blijft de opbrengst daarvan bij de Regie, die ze, daarbij rekening houdend met het behoeftenplan van Justitie, zal aanwenden voor de financiering van de gevangenissen.

De Regie stelt een lijst samen van gedesaffecteerd (leegstaande, niet gebruikte) of te desaffecteren onroerend goed. Het geheel van het bedrag wordt in een fondsenkrediet aan de Regie toegekend, die alles zal doen om dit bedrag zo snel mogelijk te herinvesteren in de uitvoering van noodzakelijke werken, m.n. m.b.t. de gevangenissen.

Voorts doet de regering een beroep op technieken van alternatieve financiering als daar zijn: publiek-private financiering, promotie- overeenkomsten, concessie van publieke opdrachten en erfpacht en opstalrecht.

Ook is er wel degelijk een lijst van werken opgenomen in de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting die zeer binnenkort tav de Ministerraad zal worden geactualiseerd.

Op budgettair vlak werden er belangrijke investeringen voorzien op verschillende niveaus. In het meerjarenplan 2005-2009 voorziet de Regie der Gebouwen een bedrag van 47,50 miljoen euro voor 2008; dit is bijna het dubbele van het bedrag dat foutief in De Morgen werd gepubliceerd.

Bovenop dit meerjarenplan besteedt de Regie der Gebouwen in 2008 een groot deel van haar eigen kredieten aan renovatie, uitbreiding en onderhoud van de penitentiaire instellingen.

In De Morgen wordt aangegeven dat de administratie van het gevangeniswezen en de Regie niet on speaking terms zouden zijn. Toch is er specifiek in functie van de communicatie tussen beide entiteiten binnen het Directoraat- Generaal Penitentiaire Inrichtingen een dienst opgericht (Dienst Ondersteuning Gebouwen en Veiligheid). Er is dagelijks overleg. Ook tijdens de regeringsformatie is er dankzij deze samenwerking goede voortgang gemaakt.

In de praktijk zullen de betrokken beleidscellen in samenwerking met de respectieve administraties een gemeenschappelijk akkoord opstellen en uitvoeren. Dit akkoord behelst de nodige investeringen in renovatie- en onderhoudswerken. Er vinden daarom regelmatig vergaderingen met alle betrokken partijen plaats.

De Vice- Eerste Ministers Jo Vandeurzen en Didier Reynders benadrukken dat ze zich beiden eensgezind beijveren voor de realisatie van het gevangenisinvesteringsplan dat een belangrijk onderdeel vormt van het regeerakkoord.