De wet van 8 mei 2014 wijzigt het Burgerlijk Wetboek en voert gelijkheid tussen mannen en vrouwen in bij de naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde. Ouders en adoptanten kunnen sinds juni 2014 kiezen om hun kinderen één van hun namen of hun twee namen toe te kennen in de volgorde die zij zelf wensen.

Op het grondgebied zijn tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015 106 380 Belgische kinderen geboren.

Aantal geboorten Naam
95.676 van de vader
4.268 van de moeder
4.389 van de vader gevolgd door de naam van de moeder
685 van de moeder gevolgd door de naam van de vader

In totaal werden 5 074 dubbele namen toegekend aan pasgeboren kinderen.

Die gegevens moeten echter worden genuanceerd. Zij slaan niet alleen op de gevallen waarin de afstamming van vaderszijde en moederszijde vaststaat, maar ook op die waarin op het tijdstip van de geboorte alleen de afstamming van moederszijde vaststaat. Het gegeven dat een kind de naam van zijn moeder draagt, is niet noodzakelijk het gevolg van een keuze.

Er is een kloof tussen het aantal geboorten en het aantal aangegeven namen. 

De vergelijking tussen de naam van de kinderen en de naam van hun ouders biedt de mogelijkheid op te maken of het om een dubbele naam gaat. Het is dus mogelijk dat er geen overeenstemming is. Indien de naam van het kind verschilt van die van de ouders, bijvoorbeeld.

Er mag evenmin uit het oog worden verloren dat een naam kiezen op het tijdstip van de aangifte van de geboorte enkel kan bij een eerste gemeenschappelijk kind (artikel 11 van de wet van 8 mei 2014). 

De 106 380 geboorten betreffen bijgevolg ook de geboorten in gezinnen waarin reeds kinderen uit dezelfde ouders zijn geboren. In dat geval kon, als alle kinderen minderjarig zijn, de naamkeuze later gemaakt worden, door een verklaring van naamsverandering conform de voorwaarden bepaald in de wet van 18 december 2014.

De wet voorzag bijvoorbeeld in een overgangsperiode voor kinderen geboren of geadopteerd voor de inwerkingtreding van de wet. Tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015 konden ouders de naam van hun minderjarige kinderen wijzigen, op voorwaarde dat zij geen meerderjarig kind hebben. Tijdens die overgangsperiode hebben de gemeenten 6 442 verzoeken tot naamsverandering ontvangen.

Er bestaat overigens een administratieve procedure voor de verandering van naam of voornaam. Die is geregeld in de wet van 15 mei 1987 met betrekking tot namen en voornamen. Het gaat niet om gerechtelijke procedure, maar om een procedure die de mogelijkheid biedt bij wijze van uitzondering een naamsverandering te verkrijgen om grondige redenen.

Tot slot kan ook de rechtbank in bepaalde gevallen de naam van het kind wijzigen.

Meer info