Iedereen herinnert zich de beelden van mensen die op straat woonden tijdens de barre wintermaanden. Niet begeleide minderjarige vreemdelingen overleven vaak op een schrijnende wijze. Zij komen vaak uit oorlogslanden of andere conflictsituaties en komen terecht in een voor hen volledig onbekende wereld .

Om dit probleem fundamenteel te verhelpen, wil Minister van Justitie Stefaan De Clerck twee initiatieven nemen:

Enerzijds gaat de Voogdijdienst, die deel uitmaakt van de Federale Overheidsdienst Justitie, op zoek naar mensen die een opdracht als voogd van één of meerdere niet begeleide minderjarige vreemdelingen willen opnemen. De Voogdijdienst heeft namelijk als opdracht om deze jongeren onder haar hoede te nemen, ze te identificeren en – indien zij effectief minderjarig zijn - een voogd aan te stellen. De persoon van wie vaststaat dat hij een niet begeleide minderjarige vreemdeling is, wordt ook opgevangen in een aangepaste structuur.

De opdracht van een voogd bestaat er in de belangen van de minderjarige te behartigen zoals:

  • hen bijstaan in alle procedures en deelnemen aan alle verhoren in samenwerking met de advocaat die aan de minderjarige is toegewezen;
  • een asielaanvraag indienen en, in het belang van de minderjarige, toezien op de naleving van de wetten inzake de toegang tot het grondgebied, verblijf,…;
  • erover waken dat de minderjarige school loopt, psychologische steun ontvangt, de nodige zorgen geniet, gepaste huisvesting heeft, hulp van de openbare instanties krijgt en de goederen van de minderjarige als ‘goede huisvader’ beheren;
  • alle nuttige maatregelen nemen om de familie van de minderjarige terug te vinden;
  • regelmatig verslag uitbrengen over de evolutie van de toestand van de minderjarige, toelichten van relevante beslissingen en bijdragen tot het vinden van een duurzame oplossing voor het kind.

De kandidaat dient hierbij een opleiding te volgen georganiseerd door de Voogdijdienst. Deze opleiding heeft betrekking op aspecten van het vreemdelingenrecht, het jeugdrecht en het burgerlijk recht. Ook elementen uit de pedagogie, psychologie en multiculturele opvang komen aan bod.

Een voogd ontvangt een vaste vergoeding van 500 Euro per jaar per voogdij (aangepast aan de index) en een tegemoetkoming van een aantal kosten (briefwisseling, telefoon, reiskosten). Voor het uitoefenen van deze opdracht wordt de voogd gedekt door een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid die door de FOD Justitie is onderschreven.

De voogd werkt als onafhankelijk persoon en er ontstaat dus geen arbeidsrechtelijke noch een statutaire relatie met de FOD Justitie.

Anderzijds heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck ook het initiatief genomen om met alle betrokken partners af te stemmen om de problematiek van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen beter aan te pakken. Vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken, FEDASIL, de politie en de bijzondere jeugdzorg zijn uitgenodigd. Deze vergadering zal normaal gezien eind augustus plaats vinden.