Op vrijdag 16 november ontving de FOD Justitie slachtoffers van seksueel misbruik, magistraten, politieagenten en andere deskundigen in het kader van de Europese dag ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. Centraal stonden de ervaringen van slachtoffers en de aanpak van seksueel geweld tegen minderjarigen.

Seksueel geweld treft ongeveer 1 op 5 kinderen in Europa. Vaak is de dader iemand die het kind kent of waarmee het een vertrouwensband heeft. Slachtoffers dragen de gevolgen van dat misbruik levenslang met zich mee. Met de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting op 18 november wil de Raad van Europa een open dialoog bevorderen om kinderen beter te beschermen.

Europese campagne

De Raad van Europa legt in 2018 de nadruk op ‘Let’s start to talk’ in de sportsector. Als kinderen spreken, is het belangrijk dat anderen klaar staan om goed te luisteren. Op de juiste manier luisteren en vragen stellen, vergt heel wat expertise.

Het is niet altijd gemakkelijk voor kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik om een gesprek aan te gaan met politie en justitie. Volwassenen die als kind slachtoffer waren van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting kunnen als ambassadeur getuigen voor hen.

Slachtoffers aan het woord

Op Belgisch niveau organiseerde de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie op 16 november 2018 een ronde tafel. Meerderjarige slachtoffers, magistraten, deskundigen, agenten en zorgverleners werden bij elkaar gebracht. Onder hen ook Katlijn Declercq, voormalig vice-voorzitster en voorzitster van ECPAT International. In 2016 organiseerden zij het eerste World Survivors’ Forum dat een wereldwijd platform creëerde om seksueel misbruik van minderjarigen te bespreken.

Om te weten waar het beter kan, is het essentieel dat beleidsmakers en deskundigen luisteren naar de ervaringen van slachtoffers. Tijdens de ronde tafel kregen verschillende genodigden dan ook de kans om hun verhaal te doen. Welke drempels moesten zij overwinnen om het seksueel misbruik uit hun jeugd aan te kaarten? Kunnen we het melden van zulke feiten makkelijker maken? Wat kan er beter in de aanpak van seksueel misbruik en uitbuiting bij kinderen? Hoe kunnen politie en justitie slachtoffers het best begeleiden tijdens het hele juridische traject? Zowel wanneer ze omgaan met jonge slachtoffers als wanneer het gaat om personen die op jonge leeftijd misbruikt zijn en pas later klacht neerleggen.

Beleid op maat

Om slachtoffers van seksueel misbruik of uitbuiting beter te begeleiden, is een aanpak op maat onontbeerlijk bij politie en justitie.

Slachtoffers spelen daarin een belangrijke rol. De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid wil slachtoffers op een permanente basis betrekken bij het beleid.

Voices is een vzw (in oprichting) die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport vertegenwoordigt en waarvan enkele leden onlangs een getuigenis brachten.

Voices: “Voor vele slachtoffers was het eerste contact met het juridische apparaat indrukwekkend, overweldigend en zelfs beangstigend. Er werd in veel gevallen geen aandacht geschonken aan het welzijn van het slachtoffer en er werd te weinig gecommuniceerd over het verloop van een juridisch onderzoek en proces. Onze getuigenissen lieten echter duidelijk een diepe indruk na bij de professionelen uit de magistratuur. De wil van velen om na afloop samen na te denken over mogelijke ingrepen die de melding van zulke feiten makkelijker moeten maken en het juridisch traject duidelijker, verheugt ons dan ook.”

Meer informatie

Contact

FOD Justitie

press@just.fgov.be

Voices vzw

Tine Sonck
0473 96 73 51