Een jurist, die na een mandaat van 5 jaar zal geëvalueerd worden en van wie het mandaat maximaal een keer kan verlengd worden. Dat zijn de krachtlijnen van het KB dat het statuut van de administrateur-generaal van de veiligheid van de staat vastlegt. De ministerraad keurde het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom goed.

Eens het KB, na advies van de Raad van State, is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, zal de selectieprocedure voor een nieuwe administrateur-generaal (AG),  en adjunct-administrateur-generaal (AAG)  worden gestart. De huidige AG, Alain Winants, voert de functie ad interim uit, sinds zijn mandaat op 26 oktober 2011 afliep en dit in het belang van de continuïteit van de dienst. De post van AAG staat sinds 1 juli 2011 vacant, na de pensionering van titularis André Demoulin.

Het statuut van de administrateur-generaal

Wie administrateur-generaal van de veiligheid van de staat wilt worden, zal jurist moeten zijn van opleiding. Wilt de persoon zijn mandaat verlengen, zal hij aan het einde van zijn 5-jaar durend mandaat geëvalueerd worden door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Indien de AG niet akkoord gaat met het resultaat van de evaluatie, kan een tweede evaluatie worden afgelegd bij het Ministerieel Comité Inlichtingen en Veiligheid (MCIV).

Het mandaat beslaat 5 jaar en zal maximaal een keer kunnen verlengd worden, op voorwaarde dat de evaluatie een excellent of voldoende resultaat geeft. Een persoon kan dus maximaal 10 jaar aan de top staan van de veiligheid van de staat.

Het statuut van de adjunct-administrateur-generaal

Het statuut van de AAG, dat eveneens wordt vastgelegd in dit KB, ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als dat van de AG. De AAG is echter niet verplicht jurist van opleiding, een  ander masterdiploma kan ook.

Net als de AG, zal de AAG  aan het einde van zijn 5-jaar durend mandaat geëvalueerd worden door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, en kan een beroepsprocedure worden gevraagd bij het MCIV. Ook de AAG kan op voorwaarde van een excellente of goede evaluatie, maximaal 10 jaar op post blijven.

Kandidaten

Eens dit KB, dat het statuut van de AG en de AAG van de veiligheid van de staat bepaalt, gepubliceerd is in het Belgische Staatsblad, zal een profiel worden gepubliceerd, waarop kandidaten kunnen postuleren. Bij het opstellen van het profiel zal rekening worden gehouden met de aanbevelingen uit de audit van het Comité I.

Een selectiecomité, begeleid door Selor, zal de meest geschikte kandidaat selecteren. Eens de kandidatuur wordt gepubliceerd, kan iedereen vrij postuleren.

Meer info

Margaux Donckier

Woordvoerder

Minister van Justitie Annemie Turtelboom

02 542 80 55 | 0478 32 47 97