Strategic plan

Het nieuw strategisch plan van de FOD Justitie is ondertekend op 22 april 2022. Het plan bevat de afspraken die de FOD Justitie, vertegenwoordigd door Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, onderschrijven voor de duur van deze regeerperiode.

De FOD Justitie wil een vertrouwenspartner zijn voor de burger en onze partners. Onze ambitie is om klantgerichter, moderner en sneller te werk te gaan. Onze waarden zijn de rode draad doorheen onze werking: respect, integriteit, transparantie en klantgerichtheid staan daarbij voorop.

Waarom een strategisch plan in plaats van de vorige bestuursovereenkomsten?

In 2022 evolueert het concept van een administratief contract naar een strategisch plan, wat verschillende veranderingen met zich meebrengt. Het strategisch plan is geldig voor de volledige duur van de legislatuur, niet voor drie jaar. Het omvat een meerjarig financieel kader, dat de essentiële taken van de openbare dienst koppelt aan middelen. Het zorgt ook voor een betere afstemming tussen de prioriteiten van de minister en die van onze administratie. 

In dit strategisch plan kan je de visie van het directiecomité ontdekken, alsook de strategische doelstellingen en kan je zien hoe die vertaald worden in operationele doelstellingen en projecten. Het opstellen van het plan ging gepaard met uitgebreide analyses van mogelijke risico’s en de identificatie van onze sleutelambities.

Waarom zien we onszelf als een vertrouwenspartner?

De FOD Justitie heeft een unieke positie in onze maatschappij. Op het kruispunt van de rechterlijke, de wetgevende en uitvoerende macht zijn we een belangrijke schakel voor iedereen die actief is in het werkdomein van Justitie. Als overheidsdienst dienen we het publiek belang en zorgen we ervoor dat het gerecht vlot kan werken. Zowel voor het breed publiek, de magistratuur, de vrije beroepen, het middenveld en andere professionele partners zijn we dus een belangrijk aanspreekpunt en bruggenbouwer.

We willen die sleutelrol voor evenwichtige partnerschappen verankeren. Door het beste van onszelf te geven, kunnen we een klimaat van vertrouwen creëren en onze ambities om klantgerichter, sneller en moderner te werken, waarmaken.

Wat zijn onze belangrijkste ambities?

Om dat te bereiken hebben we 3 strategische doelstellingen opgesteld, waarvan de eerste twee gericht zijn op burgers en partners en de derde op onze interne werking:

 • We sturen onze sleuteltaken en -processen bij om onze dienstverlening te verbeteren.
 • We verankeren onze sleutelrol in het bouwen van partnerschappen.
 • We transformeren onze organisatie om ze sneller en moderner te maken.

Met welke projecten gaan we die ambities vorm geven?

Om onze ambities waar te maken, vertalen we onze strategieën in jaarlijkse operationele plannen waarin de projecten van de FOD zijn opgenomen. Zo stappen we af van de voormalige bestuursovereenkomsten. 

Het doel is om onze FOD aan de hand van concrete projecten te transformeren naar een meer flexibele en voortdurend evoluerende organisatie.

Om onze dienstverlening te verbeteren, gaan we bijv.:

 • voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beter begeleiden 
 • een digitaal platform creëren voor gedetineerden 
 • de mogelijkheid tot digitale handtekening uitbreiden in onze werking
 • moderniseren van het proces en de projectmethodologie
 • de gerechtelijke procedures meer digitaliseren

Om sterkere partnerschappen te bouwen, gaan we bijv.:

 • onze wetboeken (vooral op het vlak van strafrecht en burgerlijk recht) hervormen 
 • de relatie tussen de administratie en de rechterlijke orde hervormen met het oog op meer autonomie voor de rechterlijke orde 
 • een elektronisch patiëntendossier ontwikkelen voor gedetineerden 
 • de digitale databank voor overtuigingsstukken beter uitwerken op maat van de noden van Justitie

Om onze organisatie sneller en moderner te maken, gaan we bijv.:

 • een meer inclusieve en diverse organisatiecultuur creëren 
 • het wifi-aanbod binnen Justitie versterken 
 • de rapportering verbeteren, bijv. op het vlak van business intelligence 

Meer informatie

Ontdek het strategisch plan