Continue daling van de hangende zaken:

-41% over de periode 1999-2007

Enkele vastgestelde trends over de periode 1999-2007:

 • Het aantal hangende zaken daalde met 41% (van 72.9591 naar 42.8972) want er werden jaarlijks meer zaken afgehandeld dan ingeleid.
 • Het aantal zaken dat wordt afgehandeld binnen de 3 jaar stijgt. 69% van de in 1999 ingeleide zaken waren eind 2002 afgehandeld, terwijl 79% van de in 2004 ingeleide zaken eind 2007 waren afgehandeld.
 • De afgehandelde zaken zijn van recentere oorsprong3. Van de in 1999 afgehandelde zaken werd 7% ingeleid in 1999 en 16% in 1998. Ter vergelijking, van de in 2007 afgehandelde zaken werd 13% ingeleid in 2007 en 25% in 2006.
 • De gemiddelde duur van afhandeling door eindarrest is het laagst in 2007: 839 dagen, een daling van meer dan drie maanden in vergelijking met 2006.
 • Tot en met 2001 daalt het aantal nieuwe burgerlijke zaken. Vanaf 2002 is er een constante stijging tot 2006. De top zes van 2007 is als volgt: overeenkomsten4 (23%), echtscheiding (12%), bouwzaken5 (7%), beslagprocedure (6%), aansprakelijkheid onrechtmatige daad (5%), verzoek tot rechtsbijstand (5%). Deze verhouding is quasi constant over de volledige periode, uitgezonderd voor de rechtsbijstandzaken die een stijging kennen.
 • 46% van de aangevochten beslissingen werden bevestigd. In 21% was er sprake van een volledige wijziging van de beslissing, in 33% van een gedeeltelijke. Deze verhouding is constant over de volledige periode.
 • De oorsprong van de beroepen is voor 66% een rechtbank van eerste aanleg, voor 25% een rechtbank van koophandel en voor 6% een jeugdrechtbank.
 • 61% van de voorzieningen in cassatie werden verworpen. Bij zowat 20% werd het eindarrest gedeeltelijk verbroken, bij 15% volledig verbroken. In de periode 1999-2001 steeg de gemiddelde duur van de voorzieningen in cassatie (van 617 naar 711 dagen) en daalde vervolgens tot 548 dagen in 2007.

Deze trends werden afgeleid uit de nieuwe publicatie Burgerlijke griffies van de Hoven van beroep, Analyse van de statistieken over de periode 1999 – 2007, die U in pdf-formaat kan raadplegen op de website van de FOD Justitie, http://www.just.fgov.be (onder de rubriek ‘Statistieken’, link ‘Afdeling Statistieken’).

Voor bijkomende inlichtingen en cijfergegevens kan U steeds terecht bij de Afdeling Statistieken: stat@just.fgov.be, tel. 02/542.69.74. Zij staat in voor het inzamelen en publiceren van de statistieken van de Belgische rechtsmachten. Alle publicaties zijn raadpleegbaar op de website van de FOD Justitie.

Alain BOURLET,

Voorzitter van het Directiecomité

 

 1. Aantal hangende zaken op 01/01/1999.
 2. Aantal hangende zaken op 31/12/2007.
 3. Met name, ingeleid gedurende het jaar van afhandeling (jaar N) of het jaar voordien (jaar N-1).
 4. Uitgezonderd bouwzaken, pacht, transport en verzekeringen.
 5. Uitgezonderd openbare aanbestedingen.