De FOD Justitie bevestigde op 6 oktober aan de voorzitster van het hof van assisen dat de nodige aanpassingswerken aan de beklaagdenbox op de Justitia-site klaar zullen zijn op 14 november en dat het proces vanaf dan kan hervatten. Finaal beslist het hof over de nieuwe kalender van zittingsdagen. Met deze oplossing blijft de hinder op het verloop van het proces beperkt. 

Het hof van assisen had op 16 september laatstleden beslist dat er aanpassingen nodig waren aan de beklaagdenbox om de rechten van de verdediging te vrijwaren. De FOD Justitie heeft het overleg met alle betrokken partners onmiddellijk opgestart om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en de hinder op het verloop van het proces tot een absoluut minimum te beperken. Met de huidige oplossing blijft de mogelijke vertraging beperkt tot 3 weken aangezien de zittingen tijdens de herfstvakantie sowieso geschorst zouden zijn (eind oktober).

Planning met minimale impact

De werken zijn momenteel al gestart en verlopen gefaseerd. In eerste instantie moet de zittingszaal maximaal ontruimd worden (verwijderen van alle los meubilair en bekabeling) opdat de ruimte zo toegankelijk mogelijk is voor de techniekers en het vereist materiaal. Vervolgens wordt de volledige set-up qua audio, video en andere technologie veilig verwijderd opdat dat materiaal niet beschadigd kan worden tijdens de werken. Daarna wordt de beklaagdenbox in kwestie gedemonteerd waarna de constructie van de nieuwe set-up kan starten. De FOD Justitie verzekert dat alle werken kunnen worden afgerond tegen uiterlijk 14 november.

Concept conform aan de vraag

De belangrijkste aanpassingen aan de box zijn enerzijds dat de beklaagden niet meer van elkaar gescheiden zullen zijn door transparante binnenwanden maar dat zij in de nieuwe oplossing plaats nemen in een collectieve ruimte. Anderzijds worden in de glazen ruimte in de voorzijde van de box twee permanente openingen voorzien (één op zithoogte, één op staande hoogte) die de beklaagden toelaten overleg te plegen met hun raadslieden en het hof toe te spreken tijdens de ondervragingen.

Met die aanpassingen komt de FOD Justitie tegemoet aan de expliciete vragen van het hof in zijn beslissing van 16 september. De oplossing inspireert zich nu nog meer op de configuratie die gebruikt werd in Parijs.

Efficiënt investeren

De kost voor de aanpassingen van de beklaagdenbox wordt momenteel geraamd op 235 000 euro. Initieel was al 250 000 euro geïnvesteerd in de constructie. Aanzienlijke bedragen maar de werken zijn dan ook complex en de FOD Justitie verbindt er zich toe om het gerecupereerde materiaal zo efficiënt mogelijk in te zetten. De huidige en initiële investeringen moeten niet enkel een oplossing bieden voor de behoeften van dit specifiek proces. 

Al het materiaal dat bij deze aanpassingen verwijderd wordt, wordt meteen herverdeeld binnen Justitie opdat het kan worden hergebruikt in lopende en nieuwe projecten. Ook na afloop van deze rechtszaak zullen de opgeleverde oplossingen in de mate van het mogelijke opnieuw inzetbaar zijn voor andere noden, bijv. voor andere processen. De investeringen zullen dus renderen op termijn. De complexiteit van deze werken mag tot slot niet onderschat worden. Los van de basisconstructie van de box zijn de technologische aspecten van de hele set-up (audio, video, ventilatie, elektriciteit, security, etc) gesofisticeerd.

Partners

De FOD Justitie werkt voor de aanpassingen opnieuw samen met de multiservice supplier die de box opleverde. Gezien de vele facetten van de werken, coördineren zij de werken als externe partner met een reeks gespecialiseerde onderaannemingen. Het gaat om gekende en betrouwbare partners van de FOD Justitie.

Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, reageert tevreden.

Dit resultaat was mogelijk dankzij het engagement, de flexibiliteit en de uitzonderlijke inspanningen van de diensten van de FOD Justitie en onze externe partners. Ik wil hen daarvoor bedanken. Wij blijven het hof ondersteunen om dit historisch proces zo vlot mogelijk en in alle sereniteit te laten verlopen.

Contact

press@just.fgov.be