In maart 2020 vond de lancering plaats van het bevel tot betalen voor verkeersboetes. Met het bevel tot betalen kan de overheid het bedrag van onbetaalde boetes opeisen. In de eerste 7 maanden zijn 25 000 bevelen tot betalen uitgestuurd voor een bedrag van 5,6 miljoen euro.

Hardleerse wanbetalers die ondanks drie verzoeken blijven weigeren hun verkeersboete te betalen, krijgen een bevel tot betalen van het openbaar ministerie. Dit bevel tot betalen is een uitvoerbare titel of akte die toelaat een bepaald recht uit te voeren, in dit geval een gedwongen invordering van een verkeersboete. Het openbaar ministerie moet de overtreder niet meer dagvaarden voor de politierechtbank, maar kan voor bepaalde verkeersovertredingen meteen een bevel tot betalen opstellen.

Gedwongen betaling

Het bevel tot betalen is de laatste aanmaning om de verkeersboete te betalen. Het bevel tot betalen is 35% hoger dan de minnelijke schikking.

Na ontvangst van het bevel tot betalen heeft de overtreder 30 dagen de tijd om de boete te betalen.

Wanneer de overtreder de volledige som van de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, zal het openbaar ministerie het bevel tot betalen uitvoerbaar kunnen verklaren:

 • Belgische overtreder = de FOD Financiën zal het bedrag opeisen via bijvoorbeeld loonbeslag, een gerechtsdeurwaarder, de belastingen of de inbeslagname van de wagen;
 • EU-overtreder = de buitenlandse overheidsdienst zal, met een Europees certificaat, de boete invorderen van de onderdaan en mag de boete in de eigen staatskas steken.

Om de gedwongen invordering van de boete via de FOD Financiën of via een Europees certificaat mogelijk te maken, moet het openbaar ministerie het bevel tot betalen eerst uitvoerbaar verklaren. De uitrol van deze fase van het proces volgt later.

Beroep

Is de overtreder niet akkoord met de vastgestelde overtreding, dan kan deze beroep aantekenen tegen het bevel tot betalen. Om beroep in te dienen, moet de overtreder een verzoekschrift neerleggen bij de bevoegde politierechtbank. Dit kan op verschillende manieren:

 • online via de website;
 • per e-mail;
 • per aangetekende brief;
 • fysiek op de griffie.

Met de mogelijkheid om digitaal beroep aan te tekenen via de website www.verkeersboetes.be zet justitie een volgende stap in het digitaal procederen. De rechten van de verdediging zijn verzekerd en deze administratieve vereenvoudiging leidt tot minder papierverbruik bij justitie. Voor overtreders die geen toegang hebben tot een computer blijft het natuurlijk ook mogelijk om hun beroep op papier in te dienen.

Verkeersveiligheid

Door een efficiënte uitwisseling van identiteitsgegevens tussen de Europese landen en een effectieve opvolging van de financiële strafuitvoering zorgen we ervoor dat overtreders hun straf niet ontlopen.

Om die doelstelling te bereiken, zijn verschillende projecten opgestart die hun doeltreffendheid nu al bewijzen. Het bevel tot betalen is een volgende stap in dat proces:

 • In 2019 zijn er zowat 5 miljoen verkeersboetes verzonden.
 • In 2019 betaalden 93% van de overtreders hun boete spontaan na het uitsturen van een onmiddellijke inning en minnelijke schikking.
 • Minder dan 7% van de verkeersboetes zijn onbetaald in de fase van de vrijwillige inning (onmiddellijke inning/minnelijke schikking). Met het bevel tot betalen wil de overheid de strafketen sluiten waardoor iedereen in binnen- en buitenland zonder uitzondering wordt vervolgd.
 • Tussen maart 2020 en 11 september 2020 zijn er in totaal al 25 755 bevelen tot betalen uitgestuurd voor een totaal bedrag van € 5 604 792,97:
  • meer dan 16% van de overtreders betaalden reeds hun bevel tot betalen;
  • voor 42% is het betalingstermijn van het bevel tot betalen nog niet verstreken;
  • in 37% van de gevallen wordt het bevel tot betalen mogelijks uitvoerbaar verklaard;
  • 2,4% tekende beroep aan tegen het bevel tot betalen.

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om verkeersboetes in helder taalgebruik op te stellen en gebruiksvriendelijker te laten betalen. Dat heeft zijn effect niet gemist. Met het bevel tot betalen richten we ons op de burger die zijn boete dreigt te ‘vergeten’. De tijd dat verkeersboetes niet allemaal verwerkt konden worden, ligt gelukkig al even achter ons.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens

Contact

FOD Justitie
press@just.fgov.be