In 2019 werden er 4 440 671 onmiddellijke inningen en 426 785 minnelijke schikkingen verstuurd. De hogere pakkans vormt een essentiële stap naar meer verkeersveiligheid.

Doelstellingen behaald
De doorgedreven digitale verwerking van de verkeersboetes heeft geleid tot een betere bewustmaking van de overtreders. Het aantal spontane betalingen neemt toe. In 2019 betaalde 93 % van de overtreders zijn boete spontaan na ontvangst van de onmiddellijke inning en/of de minnelijke schikking.
Dankzij het geautomatiseerde digitale systeem kunnen de overtreders hun boete niet meer ontlopen. Meer overtreders betalen zonder een aanmaning of minnelijke schikking af te wachten, wetende dat zij een toeslag riskeren als zij niet (tijdig) reageren. Dat verklaart dat het globale aantal verstuurde brieven daalde van 7,8 miljoen in 2018 naar 7,1 miljoen in 2019.

Een nieuwe stap  met het bevel tot betalen
Begin 2020 voerde de overheid het bevel tot betalen in. Die stap volgt op de minnelijke schikking en maakt het voor de Federale Overheidsdienst Financiën mogelijk om een gedwongen tenuitvoerlegging van de verschuldigde boete te organiseren. Het is een belangrijke stap die de overtreders ertoe moet aanzetten tijdig te betalen, zodat voor de politierechtbank verschijnen enkel nodig is in geval van een betwisting. Indien de overtreder niet betaalt en geen beroep aantekent, kan de FOD Financiën het verschuldigde boetebedrag inhouden op de terugbetaling van de belastingen.

Start van de automatische terugbetalingen
De automatische terugbetaling van bepaalde betalingen, voor het merendeel verkeerd uitgevoerde betalingen, heeft soms tijd in beslag genomen afhankelijk van de complexiteit van een dossier.

Sinds april 2019 worden de meeste overtreders die een verkeerde overschrijving hebben uitgevoerd binnen de 30 dagen terugbetaald. In totaal werden er 60 046 automatische terugbetalingen uitgevoerd in 2019.

Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens:

“Wij stellen duidelijk vast dat het aantal automatisch verstuurde boetes is toegenomen in 2019. Dankzij het project Crossborder, dat in december 2019 een CPL Award kreeg, is de werklast voor de politie, de administratie en de parketten aanzienlijk verlaagd.”

Directeur van de federale wegpolitie, Koen Ricour:

“Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de ketenwerking loont en de automatisering van het proces leidt tot een efficiënter lik-op-stuk beleid. De stok achter de deur is hiermee weliswaar een stuk steviger, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat overdreven snelheid nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen is en het toont aan dat we onze inspanningen moeten blijven verderzetten. Dit project van automatisering zorgt er immers ook voor dat er meer medewerkers op het terrein kunnen ingezet worden voor verkeersveiligheid.
De mensen betalen sneller en vaker, maar ik heb liever dat ze trager rijden.”

Overzicht van de kerncijfers voor 2019

Aantal verstuurde verkeersboetes

 

2019

Onmiddellijke inningen

4 440 671

Minnelijke schikkingen

426 785

Totaal

4 867 456

Inningsgraad verkeersboetes

In 2019 bedroeg de inningsgraad van de verkeersboetes, waaronder de onmiddellijke inningen en de  minnelijke schikkingen, 93 %.

Aantal betalingen via QR-code

De huidige QR-code is beschikbaar sinds december 2019. In december 2019 werd in totaal 6,4 % van de betalingen verricht met behulp van de QR-code. In absolute cijfers ging het om 22 224 betalingen. Tijdens de eerste vier maanden van 2020 steeg het aantal tot 144 321, goed voor 12 % van de betalingen.

Aantal betalingen via de website www.verkeersboetes.be 

2018 

2019 

262 206

264 848

Maandelijks aantal raadplegingen van de website 

2018 

2019 

562 000

697 000

Aantal telefonische oproepen bij het callcenter

2018 

2019 

546 116

325 801

Aantal verstuurde bewustmakingsboodschappen

Op 21 mei 2019 starten we met het versturen van bewustmakingsfiches. Tussen 21 mei en 30 december 2019 zijn in totaal 690 900 bewustmakingsfiches samen met de boetes van de overtreders verstuurd.
Dit initiatief biedt niet alleen de mogelijkheid om de overtreders terecht te wijzen, maar ook om hen bewust te maken voor de mogelijke gevolgen van gevaarlijk gedrag op de weg, voor henzelf én voor de andere weggebruikers.

 

21 mei tot 30 december 2019

Veiligheidsgordel

15 005

Alcoholslot

4 856

Gsm

34 386

Overdreven snelheid (federaal)

280 282

 

Oktober tot december 2019

Overdreven snelheid (gewesten)

356 371

Totaal

690 900

Contact