De voorwaarden waaraan de personen moeten voldoen om te worden opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen of in het nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken staan hieronder vermeld.

Voorwaarden voor de gerechtsdeskundigen

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
 • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
 • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid en relevante beroepservaring.
  ​Dat betekent dat:
  • u een diploma hebt behaald in het domein van deskundigheid waarvoor u zich wilt registreren als gerechtsdeskundige + een getuigschrift van een relevante beroepservaring van ten minste vijf jaar in de loop van de laatste acht jaar.
  • u, indien u geen diploma hebt, moet kunnen aantonen dat u een relevante beroepservaring hebt van ten minste vijftien jaar.
 • U schriftelijk ten overstaan van de minister van Justitie verklaart dat:
  • u zich ter beschikking stelt van de gerechtelijke overheden, die een beroep kunnen doen op uw diensten;
  • u zich ertoe verbindt permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van uw deskundigheid als op vlak van de gerechtelijke procedures;
  • u instemt met de deontologische code.
 • U beschikt over de nodige juridische kennis (behoudens overgangsbepaling).
 • U de opnamekosten stort (behoudens overgangsbepaling).

Overgangsbepalingen (voorlopige opname) 

De personen die niet beschikken over het getuigschrift juridische kennis en die kunnen aantonen dat zij vóór 1 december 2016 al hebben gewerkt voor de gerechtelijke overheden kunnen een voorlopige opname in het register aanvragen.

Deze voorlopige opname is geldig tot 1 december 2022. Na die datum zullen zij een definitieve opname in het register moeten aanvragen en moeten aantonen dat zij beschikken over het getuigschrift van een juridische opleiding

Er moeten geen opnamekosten worden gestort bij de voorlopige opname.

Voorwaarden voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent ten minste 21 jaar oud.
 • U bent onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
 • U hebt geen veroordeling tot correctionele of criminele straf opgelopen.
 • U beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid.
  Dat betekent dat:
  • u in staat bent een relevant diploma voor te leggen of een 'getuigschrift' van een relevante beroepservaring van 2 jaar in de loop van de 8 jaar die voorafgaan aan de registratieaanvraag.
 • U schriftelijk ten overstaan van de minister van Justitie verklaart dat:
  • u zich ter beschikking stelt van de instanties die overeenkomstig de wet van 10 april 2014 een beroep kunnen doen op uw diensten;
  • u zich ertoe verbindt permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van de kennis van de taal, als op vlak van de techniek van het vertalen en de gerechtelijke procedures;
  • u instemt met de deontologische code.
 • U beschikt over de nodige juridische kennis (behoudens overgangsbepaling).
 • U de opnamekosten stort (behoudens overgangsbepaling).

Overgangsbepalingen (zie voorlopige opname)

Personen die niet beschikken over het getuigschrift juridische kennis en die kunnen aantonen dat zij vóór 1 december 2016 al hebben gewerkt voor de gerechtelijke overheden of voor een bevoegde instantie, kunnen een voorlopige opname in het nationaal register aanvragen.

Deze voorlopige opname is geldig tot 1 december 2022. Na die datum zullen zij een definitieve opname in het nationaal register moeten aanvragen en moeten aantonen dat zij beschikken over het getuigschrift van een juridische opleiding.

Er moeten geen opnamekosten worden gestort bij de voorlopige opname.

Onder bevoegde overheid wordt verstaan: 

De overheden die gemachtigd zijn om beëdigde vertalingen aan te vragen alsook de overheden die optreden op verzoek van of ter ondersteuning van de gerechtelijke overheden. In feite betreft het doorgaans overheidsinstellingen (bijvoorbeeld besturen, federale overheidsdiensten, ambassades...).