Naar een aanpak op maat van dader en slachtoffer

We moeten vaststellen dat het aantal vervolgingen voor daden van discriminatie laag is, ondanks een ingrijpende hervorming van de federale antidiscriminatiewetgeving die toestaat dat deze zaken behandeld worden in een burgerlijke procedure.

De onlangs opgestarte evaluatiecommissie heeft aanbevelingen gdaan om de effectiviteit van deze wetgeving te bevorderen.

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid om stil te staan bij deze aanbevelingen en bij de vragen die ze opwerpen.  Waarom zijn de bestaande mogelijkheden voor gerechtelijke en buitengerechtelijke afhandeling ontoereikend? Wat zijn de wensen en noden van het slachtoffer? Is het aangewezen en mogelijk om het daderprofiel in overweging te nemen? Kunnen we overwegen om vormingstrajecten in te voeren ter bevordering van de bemiddeling in strafzaken? Is een terugkeer naar een gerechtelijke afhandeling ondanks alles wenselijk?

Sprekers

  • Franky De Keyzer, advocaat-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen, referentiemagistraat racisme en discriminatie ressort hof van beroep Antwerpen-Limburg, lid van de Commissie van experten van de federale antidiscriminatiewetgeving
  • Prof. dr. Jogchum Vrielink, professor Université Saint-Louis in Brussel 

Moderator

  • Tine Claus, teamverantwoordelijke, FOD Justitie, directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, dienst Privacy en Gelijke kansen, cel Gelijke kansen

De lezingen zijn in het Nederlands.