Bij de goedkeuring van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafgerechtshof, te Rome op 17 juli 1998, voorzag artikel 5 van voornoemd Statuut erin dat vier misdaden onder de rechtsmacht van het Hof zouden vallen: misdaad van genocide, misdaad tegen de mensheid, oorlogsmisdaad en misdaad van agressie. De definitie van de misdaad van agressie en de nadere regels voor de uitoefening van de rechtsmacht van het Hof werden echter niet bepaald.

Van 31 mei tot 11 juni 2010 had te Kampala (Oeganda) de eerste herzieningsconferentie van het Statuut van Rome plaats. Tijdens die conferentie zijn de staten die partij zijn bij het Statuut overeengekomen om het te wijzigen, door inzonderheid een artikel 8bis, waarin de misdaad van agressie wordt gedefinieerd, en de artikelen 15bis en 15ter, waarin de nadere regels voor de uitoefening van de rechtsmacht van het Hof ter zake van die misdaad worden gedefinieerd, eraan toe te voegen.

Het Hof is sinds 17 juli 2018 bevoegd om uitspraak te doen over misdaden van agressie. Met het oog daarop werd aan de volgende twee voorwaarden voldaan:

  • Er is een jaar verstreken sinds de dertigste bekrachtiging of aanvaarding van de wijziging, goedgekeurd te Kampala┬á(de staat Palestina was op 26 juni 2016 de dertigste staat om de wijziging te bekrachtigen).
  • De Vergadering van Staten die partij zijn, moet vanaf 1 januari 2017 met een twee derde meerderheid de beslissing nemen om de rechtsmacht van het Hof voor deze misdaad te activeren (die resolutie werd op 14 december 2017 goedgekeurd en legde de activering van de rechtsmacht van het Hof vast op 17 juli 2018).

Terug