In het kader van een internationale overeenkomst

Deze statistieken hebben betrekking op dossiers die werden geopend met het oog op de toepassing van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25/10/1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat voor de landen van de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – is aangevuld met EG-Verordening 2201/2003 van 27/11/2003 (Brussel II bis).

Deze dossiers hebben betrekking op verzoeken tot terugkeer van een kind na een ongeoorloofde grensoverschrijdende overbrenging of op verzoeken tot uitoefening van grensoverschrijdend bezoekrecht.

1. In 2015 heeft de Belgische centrale autoriteit 145 nieuwe dossiers geopend en behandeld.

In vergelijking met 2014 is dit een lichte daling.

2. In 2015 was België de verzoekende Staat in 74% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken vanuit België waren Frankrijk (20), Marokko (12), Duitsland (9), Turkije (8), Spanje/Nederland/Verenigd Koninkrijk (6).

België was de aangezochte Staat in 26% van de gevallen.

De meest voorkomende landen bij verzoeken aan België waren Frankrijk (9), Duitsland (5), Nederland/Luxemburg/Polen (3).

3. Nog in 2015 heeft de Belgische centrale autoriteit 57 van de in 2014 geopende dossiers afgesloten, met de voornaamste redenen voor de afsluiting: 27 met vrijwillige terugkeer, 5 met intrekking van het verzoek, en 4 met terugkeer als gevolg van een rechterlijke beslissing.

4. Nog 181 lopende dossiers eind 2015.

5. Er werd in 2015 tevens één dossier met België als verzoekende staat geopend in het kader van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen.

In het kader waar er geen internationale overeenkomst is

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de FOD Justitie ook dossiers inzake kinderontvoering en grensoverschrijdend bezoekrecht in het kader van de Belgisch-Marokkaanse raadgevende commissie en de Belgisch-Tunesische raadgevende commissie.

In 2015 werd 1 nieuwe dossier geopend met Tunesië, met België als verzoekende staat.

2. In 2015 afgesloten dossiers: 3 met Marokko en 1 met Tunesië.

3. Nog 13 lopende dossiers eind 2015:

  • 5 met Marokko
  • 8 met Tunesië