De politie zal u verhoren om uw klacht op te nemen in een proces-verbaal (een PV).

Het verhoor vindt, in de mate van het mogelijke, plaats in een aangepast lokaal dat de nodige discretie biedt.

Tijdens het verhoor hebt u een aantal rechten die ook gelden als u eventueel op een later tijdstip opnieuw zou worden verhoord.

Ongeacht in welke hoedanigheid u wordt verhoord (bijvoorbeeld als slachtoffer of als getuige), moet de politieambtenaar u bij aanvang van het verhoor een beknopte mededeling geven van de feiten waarover u zal worden verhoord. Hij moet u ook meedelen dat:

  • u kan vragen dat alle vragen en antwoorden in uw eigen bewoordingen worden genoteerd;
  • u kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen;
  • uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;
  • u niet kan verplicht worden uzelf te beschuldigen.

Als u een andere taal spreekt dan die van de procedure doet de politie een beroep op een beëdigde tolk, tenzij de politieambtenaar uw verklaringen zelf kan noteren in uw taal of tenzij hij u vraagt om zelf uw verklaring in uw taal te schrijven.

Bij een verhoor door de politiediensten moet u geen eed afleggen.

Tijdens het verhoor geeft u best zoveel mogelijk informatie, ook over wat op het eerste gezicht minder of niet belangrijk lijkt. U mag steeds aan de politieambtenaar vragen waarom hij u bepaalde vragen stelt en u mag weigeren antwoord te geven op bepaalde vragen.

U mag tijdens het verhoor gebruik maken van documenten die u in uw bezit hebt. Tijdens of zelfs na het verhoor mag u deze documenten bij het PV van uw verhoor laten toevoegen of later neerleggen op de griffie van het parket.

Aan het einde van het verhoor hebt u het recht om het PV van uw verhoor te lezen of u kan vragen dat het u wordt voorgelezen. Er zal u worden gevraagd of u uw verklaringen wil verbeteren of nog zaken wil toevoegen. U bent niet verplicht om uw verklaring te ondertekenen.

U kan kosteloos een kopie van de tekst van uw verhoor krijgen. U moet deze kopie vragen op het einde van het verhoor. Behalve in uitzonderlijke gevallen, zal u deze kopie onmiddellijk ontvangen.

Na het verhoor ontvangt u een attest van klachtneerlegging. Het is belangrijk dat u dit attest bewaart omdat het belangrijke praktische informatie bevat die u in het verdere verloop van de procedure van pas zal komen, zoals:

  • het nummer en de datum van het PV
  • het notitienummer (nummer dat door het parket aan een dossier wordt gegeven)
  • de identiteit van de politieambtenaar en de contactgegevens van de betrokken politiedienst
  • de contactgegevens van de bevoegde gerechtelijke overheid
  • de basisinformatie over het verloop van de gerechtelijke procedure
  • een  omschrijving van de verschillende diensten die u hulp kunnen bieden en de gegevens van deze diensten