Recht op een correcte en zorgvuldige behandeling

Als slachtoffer hebt u het recht om correct en zorgvuldig te worden bejegend door de politie en de gerechtelijke autoriteiten en dit vanaf het moment van de feiten, doorheen de strafprocedure en tot in de fase van de strafuitvoering.

Recht om informatie te krijgen

Als slachtoffer hebt u het recht om op gepaste tijdstippen informatie te krijgen over bijvoorbeeld het verloop van de procedure, de manier waarop u bijstand van een advocaat kan krijgen en de gespecialiseerde diensten die u kunnen bijstaan.

Recht om informatie te geven

Als slachtoffer hebt u het recht om informatie te geven en om te worden gehoord zodat rekening kan worden gehouden met de schade die u hebt geleden. Dit betekent dat u alle elementen die u nuttig vindt, kan meedelen aan de bevoegde autoriteiten (politie, justitie, maar ook bijvoorbeeld uw verzekeringsmaatschappij).

Recht op juridische bijstand en rechtsbijstand

Als slachtoffer hebt u recht op juridische informatie en bijstand door een advocaat. De financiële kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Vandaar dat werd voorzien in een systeem van juridische eerstelijnsbijstand en van juridische tweedelijnsbijstand (een volledige tot een gedeeltelijke kosteloze bijstand van een advocaat in functie van uw inkomen).

Naast de kosten van een advocaat kunnen er ook nog de gerechtskosten zijn (bijvoorbeeld de kosten voor een dagvaarding of een deskundige). Via het systeem van de rechtsbijstand kan u in een aantal gevallen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van deze kosten (altijd in functie van uw inkomen).

Recht op herstel

Als slachtoffer hebt u recht op herstel van de schade die u hebt geleden door het misdrijf. De schade kan materieel, lichamelijk, moreel of psychisch zijn.

Als u een financiële schadevergoeding wenst, volstaat het niet om klacht neer te leggen bij de politie: u moet zich ofwel burgerlijke partij stellen ofwel een vordering instellen voor de burgerlijke rechtbank.

U kan ook op elk moment vragen om een bemiddeling op te starten.

Recht op hulp

Als slachtoffer hebt u recht op psychosociale hulp. Zo kunnen de diensten slachtofferhulp u adviseren en begeleiden op psychosociaal en juridisch vlak en u praktische ondersteuning geven.

Recht op bescherming en respect voor het privé-leven

Als slachtoffer hebt u recht op bescherming en respect van uw privé-leven. Politie, justitie en media moeten rekening houden met uw wensen.