Hof van Cassatie arrest van 18 maart 2022 C.21.0006.F.

Is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming?

Een natuurlijke persoon is, in de zin van artikel I, 1, 1° Wetboek van economisch recht, slechts een onderneming wanneer hij een organisatie vormt bestaande uit de inrichting van materiele, financiële of menselijke middelen met het oog op het uitoefenen van een professionele activiteit als zelfstandige.

Hieruit volgt dat de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap, die zijn mandaat uitoefent buiten iedere eigen organisatie om, geen onderneming is.

Hij kan dan ook niet worden failliet verklaard.