Eind vorige week keurden Kamer en Senaat de wet diverse bepalingen Justitie goed.

Deze wet bevat onder meer enkele noodzakelijke bijsturingen van de wet op het deskundigenonderzoek. De toepassing van de wet van 15 mei 2007 op het deskundigenonderzoek bracht inderdaad in de praktijk diverse problemen aan het licht. Bij het uitwerken van deze aanpassingen hield Minister van Justitie Stefaan De Clerck rekening met de voorstellen van de verschillende actoren en met de commentaren uit de rechtsleer.

In de nieuwe regeling blijven de verworvenheden van de hervorming van 2007 behouden, zoals het subsidiaire karakter van het deskundigenonderzoek of de versterkte actieve rol van de rechter. Op een aantal vlakken worden procedurele verbeteringen aangebracht met het oog op een efficiënter en sneller verloop van een deskundigenonderzoek, zonder uiteraard afbreuk te doen aan de kwaliteit:

  • Voortaan kan nu nog slechts tegen een beperkt aantal beslissingen beroep of verzet aangetekend worden, waardoor een aantal mogelijke vertragingsmanoeuvers worden weggewerkt.
  • De installatievergadering - de eerste ontmoeting tussen rechter, deskundige en de betrokken partijen – wordt inhoudelijk opgewaardeerd.
  • Tijdens deze vergadering zullen alle relevante documenten voorgelegd worden zodat de deskundige zich een goed beeld kan vormen van de omvang en de techniciteit van de opdracht. Op die manier kan de expert ook een raming van de kostprijs geven. De rechter zal ook de termijn bepalen binnen dewelke de deskundige verslag moet uitbrengen.
  • Op basis van de schatting van de kostprijs zal de rechter inschatten welk bedrag als voorschot kan worden opgevraagd om dringende kosten te dekken. De rechter zal ook het ereloon van de deskundige bepalen, rekening houdend met de zorgvuldigheid en snelheid waarmee het deskundigenonderzoek werd uitgevoerd. De vergoeding van de kosten en het ereloon van de deskundige wordt op die manier transparanter en meer bepaald door de kwaliteit van zijn werkzaamheden.
  • De onderhandelingsruimte tussen partijen wordt vergroot, zodat een eventuele minnelijke schikking meer kansen krijgt.
  • Onnodige formaliteiten worden geschrapt

Minister Stefaan De Clerck: “Hetgerechtelijke deskundigenonderzoek als onderzoeksmaatregel speelt vaak een cruciale rol bij de afhandeling van complexe geschillen. Het is mee bepalend voor de duur, de kosten en de uitkomst van een proces. Ik ben zeer verheugd met de efficiëntere regelgeving die tegemoetkomt aan de reële behoeften op het werkveld. Het opstellen van officiële lijsten van deskundigen lijkt me een logische volgende stap in het dossier.”